Okul Öncesi > Çamlıca Kampüs Ana Sınıfı > Ölçme Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme politikamız kapsamında, ölçme ve değerlendirme PYP çerçevesinde ulusal mevzuata uygun şekilde yapılır. PYP çerçevesinde değerlendirme, öğretimi bilgilendirmek amacıyla öğrencilerin öğrenmesine dair devamlılık arz edecek şekilde kanıt toplama, analiz etme, üzerinde dönüşümlü düşünme ve eyleme geçme süreci olarak ele alınır.
Bütünleşik bir değerlendirmeyle; öğrenciler derse özgü bilgi ve becerileri, kavramları, anlayışları ve öğrenme yaklaşımları geliştirme pratiğini edinir, hem planlı ve etkili bir şekilde desteklenir hem de öğrenme ve öğretim hakkında veriler toplanır. Değerlendirmelerde öğrencilerimiz öznedir, böylece kendi kendilerini değerlendirme becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişirler. Bu hususta amacımız;
●    Öğrenen topluluğunun var olan potansiyelinin belirlenip kendini gerçekleştirebilmesine olanak sağlamak,
●    Öğrencinin gelişimi ve öğrenmesiyle ile ilgili bilgi toplamak ve sunmak,
●    Öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak ölçme değerlendirme yöntemleri ve teknikleri oluşturmak,
●    Öğrencilerin kendilerini ve akranlarını değerlendirmelerine, paylaşımda bulunmalarına fırsat vererek sürece katkı sağlamak,
●    Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, öğretmen, öğrenci ve velinin bu sürece nasıl katkı sağlayacağını planlamak,
●    Öğrenen topluluğunun, öğrenen profili özelliklerini sergilemelerine fırsat vermektir.

Okulumuzda öğrenmenin izlenmesiyle ilgili çeşitli strateji ve araçlar kullanılmakta ve ulusal müfredatımız gereği 4. sınıflarda yazılı sınavlar da yapılır. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini paylaştıkları portfolyo sunumları, gelişimleriyle ilgili hem öğrenci hem de öğretmenlerin değerlendirmelerini yaptıkları gelişim karneleri ve 4. sınıf öğrencilerimizin geliştirdikleri anlayışları tüm okul topluluğuyla paylaştıkları PYP sergi ünitesi vardır.