Veli El Kitabı

 

2019-2020 ACIBADEM OKULLARI VELİ EL KİTABI – İLKOKUL

ÖZEL ACIBADEM OKULLARI MİSYON BEYANI

 

Özel Acıbadem Okulları, millî ve manevi değerlerine bağlı, farklı kültür ve bakış açılarına saygılı, kendisini tanıyan ve çevresine duyarlı, gayretli, iletişime ve gelişime açık, güzel ahlaklı ve mutlu bireyler yetiştirir.

 

BİZLER;

Araştıran, sorgulayanlarız

Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri geliştirerek merakımızı besleriz. Tek başına ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliriz. Şevkle öğrenir ve öğrenme sevgimizi yaşam boyu sürdürürüz.

Bilgiliyiz

Bilgiyi farklı disiplinler arasında araştırarak kavramsal anlayış geliştirir ve kullanırız. Yerel ve küresel önemi olan sorunlar ve fikirlerle ilgileniriz.

Düşünenleriz

Karmaşık problemleri çözümlemek ve bunlarla ilgili güvenilir eylemlerde bulunmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanırız. Gerekçeli, etik kararlar almada inisiyatif kullanırız.

İletişim kuranlarız

Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı şekilde ifade ederiz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek etkili şekilde işbirliği yaparız.

İlkeliyiz

Doğruluk ve dürüstlükle, güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla, tüm insanların haysiyetine ve haklarına saygı duyarak hareket ederiz. Eylemlerimizin ve sonuçlarının sorumluluğunu alırız.

Açık görüşlüyüz

Diğerlerinin değerleri ve geleneklerinin yanı sıra kendi kültürlerimiz ve bireysel geçmişlerimize de değer veririz. Farklı bakış açıları arar, değerlendirir ve bu deneyimlerimizle olgunlaşırız.

Duyarlıyız

Empati kurar, şefkat ve saygı gösteririz. Hizmet etme yükümlülüğüne inanır, diğerlerinin hayatında ve kendi çevremizde dünyada olumlu bir fark yaratmak için hareket ederiz.

Riski göze alırız

Belirsizliğe ihtiyat ve kararlılıkla yaklaşırız, yeni fikirler ve yenilikçi izlemler araştırmak için bağımsız ve ortaklaşa çalışırız. Zorluklar ve değişim karşısında becerikli ve dayanıklıyız.

Dengeliyiz

Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın entelektüel, fiziksel ve duygusal yönleri arasında denge kurmanın önemini biliriz. Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla olan dayanışmamızın farkındayız.

Dönüşümlü düşünenleriz

Dünyayı, kendi fikir ve deneyimlerimizi derinlemesine düşünürüz. Öğrenme ve kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz yanlarımızı anlamak için çaba sarf ederiz.

 

 

Öğretmenlerimize yönelik mesleki gelişim ve danışmanlık hizmetleriyle öğrenme ve öğretim niteliğimizi, yöntemlerimizi ve stratejilerimizi sürekli geliştiriyoruz. Öğretmenlerimizin yıl içerisinde aldığı eğitim süresi 75 saattir. Öğretmenlerimizin her biri IB – PYP sertifikasına ve farklı alanlarda danışman desteğine sahiptirler. Çok sayıda eğitimci danışmanla bir arada çalışarak öğrencilerimize nitelikli bir eğitim sunuyoruz. Danışmanlarımız;

 

 • Kudret Eren YAVUZ
 • Mehmet DİNÇ
 • Songül ÖMÜRDAĞ
 • Ahmet Şahin AKBULUT
 • Fatih ÇOLLAK
 • Selda MANSUR

 

Acıbadem Okulları, IB PYP aday okuludur.

 

IB PYP Okulu olmak için çalışmaları ve hazırlıkları 2018 yılında başlatmış olup, 2019 Mart ayında aday okul olma statüsüne hak kazanılmıştır.

 

Misyonumuz doğrultusunda, kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha barışçıl bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. “Uluslararası Bilinç” ve “Dünya Vatandaşı” terimleriyle yabancı dil bilen ya da sıkça dünya seyahatine çıkan değil IB Öğrenen Profili ile belirlenen evrensel değerleri ve özellikleri taşıyan ve sergileyen bireyler yetiştirmek okulumuzun kendine has inanç ve değerleriyle de bütünleşmektedir.

 

 

Uluslararası Bakalorya (IB)

 

IB, eğitim aracılığı ile daha iyi bir dünya oluşturma misyonuna sahip, kar amacı gütmeyen bir vakıftır.

 

Tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturmaya yardımcı olan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştirmeyi amaçlar.

 

Sunduğu programlar ile dünyadaki tüm öğrencilerin tüm yönleriyle (akademik, sosyal, fiziksel ve duygusal) gelişimini hedef almaktadır. “IB Öğrenen Profili” adını verdiği özellikler ile uluslararası bilince sahip iyi bir dünya vatandaşının nasıl olması gerektiğini tanımlar.

ULUSLARASI STANDARTLARDA EĞİTİM İÇİN;

İlk Yıllar Programı (PYP) ve Acıbadem Okulları

 

Ulusal müfredatımızı, IB PYP müfredat çerçevesi ile örtüştürerek, öğrencilerimizin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı amaçlıyoruz.

 

4-11 yaş aralığındaki öğrencilerimizi kapsayan bu programla öğrencilerimizin hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenen bireyler olarak gelişmelerine odaklanıyoruz. Böylece öğrencilerimizin, yerel ve küresel topluluklarında etkin bir rol oynamaları ve bunlara katkıda bulunmaları için onlara okul içerisinde fırsatlar sağlıyoruz.

 

 

Öğrencilerimizin özne olmasını önemsiyoruz. Bağımsızlıklarını geliştirmeleri ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaları için teşvik ediyoruz. Öğrencilerimizin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını desteklerken uluslararası bilinçlerini geliştirip zenginleştirecekleri bir temel vazifesi görecek kişisel değerler oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.

 

 

1.1 PYP’de Öğrenme ve Öğretme

 

 

1.2.1. Disiplinlerüstü

Öğrencilerimizin bildiklerini, öğrendiklerini ve deneyimlerini yeni öğrenmelerle ve farklı alanlarda desteklenmesinin onları hayata hazırlayacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda disiplinlerüstü bir yaklaşımla, tüm ders alanlarını bir arada ele alarak ortak amaçlarımız çerçevesinde disiplinler arası, üstü ve ötesinde planlamalar yapıyoruz. Ders alanlarımızı altı disiplinler üstü tema altında ele alarak sorgulamaya yönelik güçlü bir vurgu yapıyoruz;

 

Disiplinlerüstü temalar

Tanımlar

Kim olduğumuz

Benliğin doğasına yönelik bir sorgulama; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık; aileler, arkadaşlar, topluluklar ve kültürler dâhil olmak üzere insan ilişkileri; haklar ve sorumluluklar; insan olmanın anlamı

Bulunduğumuz yer ve zaman

Mekan ve zaman içerisindeki yerimize yönelik bir sorgulama; kişisel geçmişler; evler ve yolculuklar; insanoğlunun buluşları, keşifleri ve göçleri; yerel ve küresel açılardan bireylerin ve medeniyetlerin arasındaki ilişkiler ve ara bağlantılar.

Kendimizi ifade etme yollarımız

Fikirleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları ve değerleri nasıl keşfedip ifade ettiğimize dair bir sorgulama; yaratıcılığımız hakkında dönüşümlü düşünme, yaratıcılığımızı arttırma ve zevk alma yollarımız; estetiği takdir edişimiz.

Dünyanın işleyişi

Doğal dünyaya ve yasalarına dair bir sorgulama; doğal dünya (fiziksel ve biyolojik) ve insan toplumları arasındaki etkileşim; insanların bilimsel ilkeleri anlayışlarını kullanış şekilleri; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.

Kendimizi düzenleme biçimimiz

İnsan yapımı sistemler ve topluluklar arasındaki bağlantılara dair bir sorgulama; kurumların yapısı ve işlevi; toplumsal karar alma; ekonomik faaliyetler ve bu faaliyetlerin insanoğlu ile çevre üzerindeki etkisi.

Gezegeni paylaşma

Sınırlı kaynakları diğer insanlar ve canlılarla paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklara dair bir sorgulama; topluluklar ve toplulukların içindeki ve aralarındaki ilişkiler; eşit fırsatlara erişim; barış ve çatışma çözümü.

 


1.2.2. Araştırma-Sorgulama

 

En önemli pedagojik yaklaşım bizler için araştırma-sorgulamadır, öğrencilerin kendi öğrenmelerine etkin bir şekilde katılmalarına ve bu öğrenme için sorumluluk almalarına önem veririz. Öğrenciler tarafından başlatılmış araştırma-sorgulamalar için fırsatlar oluştururuz. Böylece öğrenen profilinin geliştirilmesini, öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünenler, araştırmacılar, işbirliği içinde çalışanlar ve iletişim kuranlar haline gelmelerinde onları destekleriz.

Araştırma-sorgulama süreci boyunca öğrenciler, akranlarıyla, öğretmenlerle ve öğrenme topluluğundaki diğer insanlarla etkin bir katılımla olumlu ilişkiler geliştirir ve bu ilişkilerin devamlılığını sağlar. Aynı zamanda çevreyle, fikirlerle, malzemelerle ve kavramlarla anlamlı bağlantılar kurmaları, bilgilerini ve becerilerini geliştirmeleri için onlara fırsatlar veririz.

                                                       

Araştırma sorgulama temelli öğrenmeyle oyun, problem temelli öğrenme, işbirliği ve deneyler yapmaya öncelik veririz.

 

 

1.2.3. Kavramlar ve Kavramsal Anlayış

 

Kavram temelli araştırma-sorgulama, anlam ve anlayışı destekleyen güçlü bir öğrenme aracıdır ve öğrencileri önemli fikirlerle ilgilenmeye teşvik eder. Yeni bilgiyi mevcut bilgileriyle birleştirir ve bu anlayışları çok çeşitli yeni bağlamlarda uygulamaya koyarlar. Anahtar kavramları bir mercek gibi kullanarak öğrenme deneyimleri yönlendirir ve disiplinler üstü sorgulama ünitesi kapsamında kavramsal anlayışları geliştiririz.

 

Anahtar Kavram

Kilit Sorular

Biçim

Neye benziyor?

İşlev

Nasıl çalışıyor?

Nedensellik

Neden böyle?

Değişim

Nasıl dönüşüyor?

Bağlantı

Başka şeylerle arasındaki bağlantı nedir?

Bakış açısı

Bakış açıları nelerdir?

Sorumluluk

Sorumluluklarımız nelerdir?

 

Bu kavramlara odaklanarak çalışan öğrenciler, hem soru sorma tekniklerini hem de düşünme becerilerini üst düzeye taşırlar. Güçlü bir öğrenme gerçekleştirmek için kavram temelli araştırma-sorgulamayla öğrencilerimizi fırsatlar veriyoruz.

 

1.2.3.4. Beceriler

 

Öğrenme ve öğretim yaklaşımlarını oluşturan düşünme, araştırma, iletişim, sosyal ve öz yönetim becerileri ile disiplinler üstü temalarla aynı bağlam içinde yer alan bilgilerini derslerde keşfediyoruz. Öğrencilerin bu becerileri deneyimlemeleri için hem sınıf için de hem de dışında birçok fırsat sağlayarak onları destekliyoruz.

 

 

Düşünme Becerileri

Eleştirel düşünme becerileri (konu ve fikirlerin çözümlenmesi ve değerlendirilmesi)

Yaratıcı düşünme becerileri (özgün fikirlerin geliştirilmesi ve yeni bakış açılarının değerlendirilmesi)

Transfer becerileri (çoklu bağlamlarda becerilerin ve bilginin kullanımı)

Dönüşümlü düşünme/üst-bilişsel beceriler (öğrenme sürecinin (yeniden) değerlendirilmesi)

Araştırma Becerileri

Bilgi okuryazarlığı becerileri (oluşturma ve planlama, veri toplama ve kaydetme, sentezleme ve yorumlama, değerlendirme ve iletişimini yapma)

Medya okuryazarlığı becerileri (fikir ve bilgiyi kullanmak ve oluşturmak için medyayla etkileşime girme)

Medyanın/bilginin etik kullanımı (sosyal ve etik teknolojinin anlaşılması ve uygulanması)

İletişim Becerileri

Bilgi alışverişi becerileri (dinleme, yorumlama, konuşma)

Okur-yazarlık becerileri (bilgi toplama ve iletme için okuma, yazma ve dilin kullanımı)

Bilişim becerileri (bilgi toplama, soruşturma-araştırma ve iletme için teknolojinin kullanımı)

Sosyal beceriler

Kişiler arası pozitif ilişkiler ve işbirliği geliştirme (öz-denetimin kullanımı, aksiliklerin yönetilmesi, akranların desteklenmesi)

Sosyo-duygusal zekanın geliştirilmesi (duyguları bilme ve kendisinin başkaları üzerindeki etkisinin farkında olması)

Öz yönetim becerileri

Organizasyon becerileri (zamanı ve görevleri etkili şekilde yönetme)

Zihin durumları (bilinçli farkındalık, azim, duygu yönetimi, öz-motivasyon, dayanıklılık)

 

Beceri gelişimini yakından takip etmek için okulumuza özel oluşturulan “AYGS” programı ile öğrencilerimizin yetenekleri gözlemleyerek okul yetenek haritası çıkartıyoruz. Bu sonuçlar üzerinden öğrenci ve velilerimize bünyemizde yer alan kulüp ve atölye çalışmalarında rehberlik edilir.

 

 

Nasıl öğreneceğini öğrenmek, öğrencinin eğitimine temel teşkil eder.

 

DİL GELİŞİMİ;

2. DİL

Dil Politikamız gereğince, PYP çerçevesinde dünya vatandaşı olma yolunda dili sorgulama ve disiplinlerüstü öğrenme aracı olarak kullanan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Dil, öğrencilerin anlam oluşturmalarına yardımcı olmak için vardır. Bununla birlikte öğrencilerinin anadillerinde ve öğretilen yabancı dilde kendini ifade ederek, iletişim kurarak ve paylaşımda bulunarak  dünyadaki gelişmelerden haberdar olmalarını ve takip etmelerini hedefliyoruz.

 

2.1 Ana Dil - Türkçe

Öğretim dilimiz Türkçe’dir. Öğrencilerin ana dil hakimiyetleri, dinleme, konuşma, okuma, yazma ve görsel okur yazarlık becerilerinden oluşur. Öğrencilerimiz;

 • Doğru dinleme tekniklerini uygulayarak; dinledikleri üzerinde düşünür, dinlediklerini analiz eder, dinledikleri üzerinden yeni fikirler üretir, konuşmacıyla empati kurar ve düşüncelerini özgürce ifade eder.
 • Konuşmayı  iletişim kurmada bir araç olarak kullanır. İletişim kurarken Türkçe dil kurallarını bilir ve uygular. 
 • Anlayarak, hızlı, anlaşılır ve akıcı okumaya özen gösterir. Okumayı alışkanlık haline getirir. Bunun için okulun kendine sunduğu zengin kaynaklardan yararlanır ve okuma faaliyetlerine keyif alarak katılım sağlar.
 • Duygu ve düşüncelerini yazıyla anlamlı bir şekilde ifade eder. Yazdıklarını okul topluluğu ile paylaşır.

 

2.2 Yabancı Dil: İngilizce

 

Yabancı dilde özgün bir ortamda dinleme, okuma, yazma, konuşma ve görsel okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme deneyimleri sağlarız. Öğrencileri kendileri için düşünmeye ve dil becerilerini geliştirmeye teşvik ederiz. Öğretmenler öğrencilerin yabancı dili, basit iletişimden akademik dile kadar dilin gelişimi ile birlikte kendini ifade etme, kendini ve başkalarını keşfetme aracı olarak görmelerini sağlar. Farklı ilgi alanlarına yönelik projeleri destekleyerek okuma sevgisini ve zevkini geliştiririz.

İngilizce eğitimimiz, ana sınıfında çift dilli eğitim ile başlar. Dil ediniminin en verimli olduğu 0-14 yaş aralığında, öğrencilerimizin İngilizce konuşulan ortamlarda bulunma sürelerini arttırmak amacıyla çift dilli eğitim süreci ilerleyen yıllarda da devam eder. İlkokul kademesinde atölye derslerinde ve hayat bilgisi derslerinde öğrencilere çift dil imkanı sunularak dil profilleri desteklenir.

Her sınıf düzeyi için yapılan çalışmaların planlanmasında IB PYP Dil Kapsam ve Sıralamaları ve Avrupa Ortak Dil Çerçevesi kriterleri referans alınır. Öğrenci gelişimiyle birlikte uygulanan programın niteliği ve verimliliği de çeşitli ölçme-değerlendirme araçları ile yakından izlenir. Öğrencilerimizin merakını, ilgisini ve yaratıcılığını besleyen iletişime dayalı öğrenme deneyimleri, dijital araçların da eğitim-öğretim sürecine dâhil edilmesiyle başarılı bir yabancı dil eğitimi sunulur.

3. DEĞERLER EĞİTİMİ

 

Okul misyonumuz, öğrenen profili özellikleri ve sorgulama üniteleri çerçevesinde insani ve ahlaki değerleri tüm öğretmenler olarak ele almaktayız. Değerler eğitimi öğretmenlerimiz tarafından sorgulama ünitelerinde öğrenme deneyimleri tasarlanırken, sorgulama programı dışında da öğrencilerin eyleme geçmelerine fırsat sağlamak amacıyla işbirliği içinde çeşitli konularda (merhamet, cömertlik, sorumluluk gibi) sosyal sorumluluk projelerine rehberlik edilir. Kur’an-ı Kerim ile ilgili yaş düzeyi ve öğrencinin hazırbulunuşluğuna göre hedefler belirlenir. Öğrenciler öğretmenleriyle bireysel, grup ve tüm sınıf çalışmalarıyla desteklenirler.

 

 

 

4. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK (PDR)

 

PDR bölümü Kapsayıcılık Politikamız çerçevesinde öğrencilerin öğrenen kimlikleri, geçmişten getirdikleri bilgileri, ilgi alanları ve becerileri ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde öğrenen topluluğunun tüm üyeleri ile işbirliği yapar.

Aynı zamanda sınıf dışında da öğrencilerin öğrenen profili özelliklerini sergilemelerine ve öğrenme yaklaşımları kapsamındaki becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla öğrencilerin özne olduğu bireysel çalışmalar ve takım çalışmalarına rehberlik eder, örneğin; “Yetenek Saati”, “Sosyal Turnuva”, “Acıbadem Sahnesi”, “Akran Eğitimi”, “Radyo Acıbadem”, “PDR Kulüpleri”.

 

 

ESNEK VE İLGİ ÇEKİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARI

5.ÖĞRENME ORTAMLARI VE KAYNAKLAR

 

Öğrenme ortamlarımız çoklu öğrenme uzamlarını içerir; doğal, fiziksel ve sanal; iç mekânda ve dış mekanda. Öğrencilerin sessiz, bağımsız öğrenme, etkileşimli grup öğrenmesi, üretmesi ve dijital teknolojilere ve internete yeterli erişimine yönelik alanlar okulumuzda sınıflarımızda mevcuttur.

 

 

İlgi çekici öğrenme ortamları öğrenenlere ilham kaynağı olur ve de sorgulama, eylem ve dönüşümlü düşünme süreçlerini teşvik eder. Bu ortamlar, ortaya çıkan sorgulamalar için fırsatlar sunar; öğrenciler, IB öğrenen profilinin niteliklerini geliştirip sergileyerek, öğrenmelerini yeni ve beklenmedik yönlere taşıyabilirler.

 

 

 

3.1. Kütüphane

 

Acıbadem Merkez Kampüs ve Çamlıca Kampüs olmak üzere koleksiyonunda 10.000’in üzerinde kitap, Türkçe ve İngilizce basılı kaynaklar, dergi abonelikleri ve teknolojik araçlarla bilgiye erişimi sağlayan iki adet kütüphane ve medya merkezimiz bulunur. Disiplinlerüstü temalarla, öğrenen profili özellikleriyle ilişkili 4-13 yaş aralığına yönelik kitapların yanı sıra, öğretmen mesleki gelişimine yönelik ve velilerimize yönelik de kitaplar ve dergilerle kütüphanemiz tüm öğrenenler topluluğuna açıktır.

Kütüphane politikası kapsamında kütüphane öğretmenleri sorgulama programı içinde ve dışında yapılan farklı uygulama ve çalışmalarla sürekli dinamik ortamlar sunarlar. Öğrenciler araştırma yapmak, işbirliği içerisinde çalışmak, kitap okumak ve kitap ödünç almak için bir araya gelirler.

Kütüphanelerimiz akademik dürüstlük ilkeleri ile uyumlu, IB öğrenen profili ve felsefesi ile bütünleşmiş, öğrencilerin uluslararası bilince sahip olmalarında onları destekleyen, etik ve saygı çerçevesinde araştırmaların yürütüldüğü, bilgiye ulaşılabilen ortamlardır.

 

3.2. Teknoloji

Teknoloji, öğrencilerin kendilerininkinden oldukça uzak dünyalara girmeleri için sınırsız fırsatlar sunar; burada birçok açıdan zorlukları ve fırsatları keşfedebilir ve ortak ilgi alanlarına dair projelerde dünya çapından insanlarla işbirliği yapabilirler. Bu bağlantılar aracılığıyla öğrenciler, küresel toplulukta katılımcı olmanın ne anlama geldiğini öğrenirler. Sosyal ve etik olarak sorumlu ve küresel öğrenme topluluğuna katkıda bulunacak şekilde teknolojileri kullanmayı öğrenirler. Öğrenciler atölyelerde, laboratuvarlarda ve kütüphanede fikirleri araştırmak, bulguların iletişimini yapmak, insanları birbirine bağlamak ve çözümler üretmek için bir yöntem teknolojiyi kullanırlar.

 

3.3. Atölyeler

Beceri gelişiminde uygulamanın ve bolca pratik yapmanın önemine binaen okulumuz, geliştirmiş olduğu atölyeler ve kulüp/kurs çalışmaları ile de öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarında farklı fırsatları deneyimleyebilmelerini ve gelişimlerine desteklemeyi sağlarız. Bu kapsamda ahşap, zarafet, teknoloji, matematik, peyzaj, seramik, görsel sanatlar, bisiklet, müzik alanlarında kulüp, kurs ve atölyeleri ile ayrıca 40’a yakın branşta okul saatlerinde ve sonrasında beceri gelişimine destek sağlamak için imkânlar oluşturulur.

 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMIMIZ;

 

6.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

Ölçme ve Değerlendirme politikamız kapsamında, ölçme ve değerlendirme PYP çerçevesinde ulusal mevzuata uygun şekilde yapılır.

 

Bütünleşik bir değerlendirmeyle; öğrenciler derse özgü bilgi ve becerileri, kavramları, anlayışları ve öğrenme yaklaşımları geliştirme pratiğini edinir, hem planlı ve etkili bir şekilde desteklenir hem de öğrenme ve öğretim hakkında veriler toplanır. Değerlendirmelerde öğrencilerimiz öznedir, böylece kendi kendilerini değerlendirme becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişirler. Bu hususta amacımız;

 • Öğrenen topluluğunun var olan potansiyelinin belirlenip kendini gerçekleştirebilmesine olanak sağlamak,
 • Öğrencinin gelişimi ve öğrenmesiyle ile ilgili bilgi toplamak ve sunmak,
 • Öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak ölçme değerlendirme yöntemleri ve teknikleri oluşturmak,
 • Öğrencilerin kendilerini ve akranlarını değerlendirmelerine, paylaşımda bulunmalarına fırsat vererek sürece katkı sağlamak,
 • Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, öğretmen, öğrenci ve velinin bu sürece nasıl katkı sağlayacağını planlamak,
 • Öğrenen topluluğunun, öğrenen profili özelliklerini sergilemelerine fırsat vermektir.

 

Okulumuzda öğrenmenin izlenmesiyle ilgili çeşitli strateji ve araçlar kullanılmakta ve ulusal müfredatımız gereği 4. sınıflarda yazılı sınavlar da yapılır. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini paylaştıkları portfolyo sunumları, gelişimleriyle ilgili hem öğrenci hem de öğretmenlerin değerlendirmelerini yaptıkları gelişim karneleri ve 4. sınıf öğrencilerimizin geliştirdikleri anlayışları tüm okul topluluğuyla paylaştıkları PYP sergi ünitesi vardır.

 

 

 

PYP çerçevesinde değerlendirme, öğretimi bilgilendirmek amacıyla öğrencilerin öğrenmesine dair devamlılık arz edecek şekilde kanıt toplama, analiz etme, üzerinde dönüşümlü düşünme ve eyleme geçme süreci olarak ele alınır.

 

 

 

VELİLERİMİZLE İŞBİRLİĞİMİZ;

 

7.VELİLERLE İLETİŞİM

Okul ve ebeveynler arasındaki işbirliği öğrencilerin öğrenme ve değerlendirme süreçleri için yararlıdır. Evle okul arasındaki ortaklıklar, öğrencilerin öğrenmesini, gelişmesini, sağlık ve esenliğini ve de özne olmasını destekleyecek temeli sunar. Bu doğrultuda okulumuzda öğretmenlerimiz bilgilendirmelerini K12 sistemi üzerinden yapar ve yine öğretmenlerimizle iletişime geçmek için K12 sistemi kullanılır.

Velilerimizle işbirliğimiz için düzenlediğimiz paylaşım günleri, organizasyonlar ve etkinlikler arasında şunlar yer almaktadır;

 • Portfolyo Sunumları
 • Sergi Ünitesi
 • Veli Çayları
 • PYP Veli Atölyeleri
 • Okul Aile Birliği
 • Veli Toplantıları
 • Eylem Geri Bildirim Formları
 • Ünite bilgilendirmeleri (Mektup ve bültenler)
 • PYP Karnesi
 • Perşembe Kahvesi

 

8.KAYIT KABUL POLİTİKASI

 

Okullarımızda yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri Kayıt Kabul Politikamız doğrultusunda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi tarafından yürütülür.

Kayıt dönemi süresince işlemler hafta içi 08.30-17.30, cumartesi günleri 09.00-15.00 saatleri arasında yapılır.

Kayıt yenileme oranları, kayıtlar başladıktan sonraki aydan itibaren, artarak devam eder. Bu nedenle erken kayıt dönemi başladığında kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmek, velilerimiz için önem arz eder.

Eğitim ücretlerine yemek ücreti dâhildir. (Sağlıklı beslenme politikamız gereği okullarımızda kantin bulunmamaktadır.) Eğitim ücretlerine % 8 KDV dâhildir.

Eğitim ücretlerine kitap, kırtasiye, servis, sınav, gezi, okul kıyafetleri ve kulüp malzeme ücretleri ve okul sonrası kulüplerinin ücretleri dâhil değildir.

Kayıt sözleşmesi gerçekleşmeyen görüşmeler, resmi kayıt olarak değerlendirilmemektedir.

Okullar kapandıktan sonra mevcut öğrencilerimizin kayıtları kontenjanlar dâhilinde yenilenir.

Velilerimizin kampüs değiştirme talepleri, okul müdür ve müdür yardımcısı onayı ile kontenjan dâhilinde gerçekleştirilebilir.

 

8.1. Sınıfların Oluşumu

 

Okullarımızda bir üst sınıfa geçmeyi hak eden öğrencilerimiz için MEB yönetmeliği uygulanır. Değiştirilen yönetmeliklerle ilgili sene içerisinde bilgilendirmeler yapılır.

Öğrenciyi merkeze alan eğitimciler olarak sınıflarımızı oluştururken okul politika belgeleri ve kurumsal prosedürler uygulanır. Sınıf dağılımında öğrenci sayısı, kız-erkek öğrenci dağılımı, öğrencinin kişisel gelişimi, davranışları, sosyal becerileri, psikolojik dayanıklılığı ve akademik başarısı göz önüne alınır.

Okullarımızda tüm sınıflar, sınıf öğrenci profili birbirine denk olacak şekilde, yukarıda belirtilen kriterlere göre oluşturulmaktadır. Şubelerin alfabetik sıraya göre derecelendirilmesi yahut seviye sınıfları uygulaması söz konusu değildir.

Özel Acıbadem Okullarında her öğretmen belirli kriterlere göre, özellikle bilgi birikimi ve etik değerlerine göre işe alınır ve görevini sürdürür.

Gerek ilkokulda gerek ortaokulda öğrencinin herhangi bir öğretmenin sınıfına dahil edilmesi ya da öğrencinin bazı arkadaşları ile aynı sınıfta olması istenmemelidir. Öğrencisinin özel bir durumu olduğunu düşünen velilerimiz, durumu her zaman yöneticilerimize ve PDR servislerimize iletebilir. Ancak son karar okul idarecilerinin insiyatifindedir.

 

 

 

OKUL GÜNÜ

Derslerimiz, 09.05 geçe okuma saatiyle başlar. Öğrencilerimizin saat 08.40'da okulda olmaları beklenir. Dersler Pazartesi, Salı Çarşamba, Perşembe günleri 16.15’te, Cuma günleri ise 14.00’te biter. Servisler okuldan Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 16.30 da, Cuma günleri ise 14.15’te hareket eder. Velilerimizin öğrencilerini Pazartesi, Salı Çarşamba, Perşembe günleri en geç saat 18.00'de, Cuma günleri ise en geç saat 16.00 da almaları gerekmektedir.

Pazartesi ve Cuma günleri okul başlarken ve kapanırken bayrak töreni yapılır. Bayrak törenlerine ilkokul ve ortaokul tüm öğrencilerin katılması zorunludur. Okulda bulunup bayrak töreninden önce öğrencisini almak isteyen velilerimize acil durumlar dışında izin verilmez.

Tüm öğrencilerimizin servislerimize yerleşmeleri 15 dakikalık bir süre gerektirmektedir.

Okul saatleri içinde velisine teslim edilmiş öğrencinin güvenliği ve sorumluluğu velisine aittir.

Öğrencilerimiz, velisinin yazılı izni olmadan, okuldan tek başına ya da velisinin bildirdiği kişiler haricindeki biriyle çıkış yapamazlar.

Kampüslere Giriş Çıkışlar

Öğrencimiz ders saati başlamadan 5 dakika önce okulda bulunmak zorundadır.

Sabah Okula Velisi İle Gelen Öğrencilerimiz;

Öğrencilerimizin güvenli olarak okula giriş yapmaları için, belirlenen alanda araçtan indirilerek, öğrencilerimizin okula giriş yapması sağlanır.

Öğrencisini kendisi teslim etmek isteyen velilerimiz, aracını otoparka park ederek, , belirlenen giriş kapısına kadar öğrencisine eşlik edebilir.

Öğrencilerimizin Okula Devamının İzlenmesi

Belirli bir düzen çerçevesinde hareket etmesini değerli bulduğumuz öğrencilerimizin, sadece akademik başarı kazanmakla kalmamasını aynı zamanda hayat boyu kendilerini üst basamaklara taşıyacak zaman yönetimi becerisini de edinmelerini önemsiyoruz. Bununla birlikte okula devam ile ilgili kurallarımız aşağıda listelenmiştir.

 • Öğrencilerimiz kahvaltı ve okuma saati için en geç 8.45’te okulda olmalıdır.
 • Kahvaltı başlangıç saati 08.45’dir.
 • Öğrencilerimizin okuma saati 9.05-9.20 saatleri arasındadır.
 • Sınıf öğretmenleri ile birlikte kahvaltı edip okuma saatine katılan öğrencilerimiz 9.20’da ilk derslerine girerler.
 • Herhangi bir nedenle okula geç kalan öğrenciler ilgili Müdür Yardımcısına bilgi verirler ve Müdür Yardımcısından aldıkları derse kabul kâğıdıyla sınıfa girerler.
 • Okula gelemeyecek öğrencilerimizin velileri 9.20’e kadar öğrencinin devamsızlığını sebebiyle birlikte ilgili müdür yardımcısına bildirirler. 
 • Sağlık sorunları nedeniyle devamsızlık yapan öğrenciler okula geldikleri ilk gün raporlarını ilgili Müdür Yardımcısına teslim ederler.
 • Özel sebeplerle devamsızlık yapan öğrenci,  durumunu velisinin yazdığı izin dilekçesi ile belgelemelidir.
 • Sınav günlerinde devamsızlık yapan öğrenciler rapor veya izin dilekçesi ile devamsızlıklarını belgelediklerinde öğretmenlerinin uygun gördüğü zaman diliminde telafi sınavına girerler.
 • Okula gelmeyen öğrencilerin velilerine en geç 11’e kadar sms mesajı gönderilir.

 

Akşam Okul Çıkışında Velisi Tarafından Alınan Öğrencilerimiz;

Velilerimiz okul çıkış saatinden sonra veli bekleme alanından öğrencilerini teslim alabilir. Öğrencisini çıkış saatinden önce almak isteyen velimiz, çıkış zilinden en geç 15 dakika önce öğrencisini almak durumundadır.

Özel araçlar, sabahları servislerin yoğun olarak giriş yaptığı saatlerde (08.10-08.45) ve akşamları okul servisleri okuldan ayrılmadan (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe 15.30 – 16.30 Cuma: 13.30-14.30) kampüsteki servi alanına giremezler.

 

Etütler

Okulumuzda etütler 17.50’ye kadar sürmektedir. Etüt günlerinde öğrenciler, güvenlik açısından en geç 18.00’e kadar okuldan alınması gerekmektedir.

Ders, etüt, kurs vb. çalışması biten öğrenci, okul idaresi tarafından belirlenen alanda bekler.

Öğrenci, etüt, kurs vb. zorunlu haller dışında, saat 16.30’dan sonra okulda beklemez.

Okul Servis Araçlarını Kullanan Öğrencilerimiz;

Okul servislerimiz için oluşturduğumuz güvenli bölgelerden giriş ve çıkış yaparlar.

Normalde servis aracı kullanan öğrencimiz velisi tarafından okuldan alınacaksa;

Pazartesi – Salı – Çarşamba – Perşembe günleri; 16.00’a, Cuma günleri 13.45’e kadar servis hostesini mutlaka bilgilendirmesi gerekmektedir.

Veli dilekçesi olmaksızın öğrencinin farklı bir servise binmesine müsaade edilmez. Velinin yazılı izni olsa dahi, diğer serviste yer olmaması durumunda öğrenci farklı bir servis aracını kullanmasına izin verilmez.

Velimizin Okula Giriş ve Çıkışı;

Velilerimiz ders saatleri içerisinde okullarımızı ziyaret edeceklerinde, güvenlik bölümünden, ‘veli giriş kartı’ ile giriş yapar. Danışma görevlimize görüşmek istediği kişi hakkında bilgi verir ve danışma görevlimizin yönlendirdiği alanda bekler. Okul ziyaretleri esnasında velimizin sınıfların bulunduğu katlara çıkmaları uygun görülmemektedir.

Veli Giriş Kartı: Sene başında veli bilgileri alınan velimiz için giriş kartı okul tarafından çıkarılır.

Veli giriş kartı ücretsiz olarak öğrencinin 2 yakını için çıkartılabilir. 3 kişi üzeri için ve kartın kaybolması durumunda ücretli olarak teslim edilir.

Veli giriş kartı yanında olmayan velimiz, okul girişinde kimliğini güvenlik birimine teslim etmek durumundadır.

 

 

 

OKUL KIYAFET KURALLARI

Acıbadem Okulları öğrencilerinin giyim tarzları ile hem kendilerine hem de okullarına karşı saygılı ve özenli davranarak kurumca belirlenen kıyafetleri giymeleri beklenir.

Öğrencilerin kıyafet seçimi öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından hem şık hem de sağlıklı olarak tercih edilmiştir.

Acıbadem Okulları öğrencileri okul içi ve okul dışındaki etkinliklerde kurumu temsil ettiğinin farkında olur ve buna göre giyinir.

Kıyafet kurallarımız aşağıda listelenmiştir.

Okul öncesi öğrencileri, Jimnastik dersi ve duvarsız sınıf olduğu günlerde okul eşofmanı giyer. Diğer günlerde okul öncesi öğrencilerimiz için serbest kıyafet uygulaması geçerlidir.

İlkokul öğrencileri; 1. Sınıf öğrenciler okul kıyafeti olmak şartıyla tercihlerinde serbesttir.

2-3-4. sınıf öğrencileri; Beden Eğitimi ve kulüp günlerinde okul eşofmanı diğer günlerde ise okulun belirlediği kıyafetleri giyer.

İlkokul erkek öğrencileri, lacivert spor kesim pantolon uzun ve kısa kol polo yaka beyaz tişört lacivert hırka giyer.

İlkokul kız öğrenciler; Gri ekoseli jile, lacivert pantolon etek alternatiflerini tercih edebilir. Uzun ve kısa kollu beyaz polo yaka beyaz tişört ve lacivert hırka tercihini yapabilir.

Kıyafet Kurallarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Öğrencinin kıyafet kontrolü her gün sabah nöbetçi öğretmen ve sınıf öğretmeni tarafından yapılır.
 • Nöbetçi öğretmen farklı kıyafeti olan öğrenciyi okul yönetimine bildirir.
 • İlkokulda kılık kıyafet kontrolü sınıf öğretmenleri tarafından yapılır.
 • Okul kıyafeti ile gelmeyen öğrencilerin velilerine ilgili müdür yardımcısı tarafından k12 üzerinden mesaj gönderilir. Israrla kurala uymayan öğrencilerin velileri okula davet edilerek okul yönetimi tarafından uyarılır.
 • Acil durumlar için sınıf öğretmeni tarafından talep edilecek olan yedek kıyafet okul kıyafeti olmalıdır.
 • Okul eşofmanı getirmeyen öğrenci Beden Eğitimi dersine giremez.
 • Öğrenciler koyu renkli ayakkabılar giyer.
 • Acıbadem Okulları erkek öğrencileri küpe toka taç takmaz. Saçları bakımlıdır.
 • Acıbadem Okulları kız öğrencileri makyaj yapmaz.
 • Acıbadem Okulları öğrencileri kıymetli ziynet eşyaları ile okula gelmez.
 • Acıbadem Okulları kız öğrencileri saçları uzun ise bağlar kısa ise yüzüne gelmeyecek şekilde toka ve taç ile toplar.
 • Veliler, öğrencilerin eşyalarının başkalarının eşyaları ile karışmaması için kıyafet üzerindeki etiketlere isimlerini yazabilirler. Öğrenciler eşyalarına sahip çıkmakla sorumludur.
 •  Okulun farklı yerlerinde bulunan eşyalar kayıp odasında muhafaza edilir. Haziran ayı döneminde alınmayan öğrenci kıyafetleri, temizlik bakımları yaptırıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır.

 

 

 

Okulda Para Kullanımı

Okullarımızda öğrencilerimizin para kullanmasını gerektirecek bir alan bulunmamaktadır. Alan gezileri, fuarlar, kermes vb. etkinlikler için para getirmek isteyen öğrenciler yalnızca okul idaresi tarafından belirlenen miktarda para getirmelidir.

Hediyeler

Öğretmenler günü vb. zamanlarda öğretmenlerimize sadece, öğrencilerin el emeğiyle yaptıkları hediyeler, çiçek, çikolata ve kitap hediye edilebilir.

 

EK HİZMETLER

               

Yemek

 

Yemeklerimiz okulumuzun kendi mutfağında pişer. Hijyenik bir ortamda, kendi aşçılarımız ve mutfak personelimiz tarafından sağlıklı ve denetimli koşullar altında hazırlanır. Kullanılan gıda ürünleri Türk Gıda Kodeksi, Türk Standartları Enstitüsü kalite belgelerine sahip en kaliteli ürünlerden seçilerek temin edilir. Ayrıca yemeklerimizde katkı maddesi yüksek ürünler kullanılmamaktadır ve helal gıda tüketimine dikkat edilmektedir.

Pişen yemeklerden numuneler alınarak 72 saat bekletilmektedir.

 

Okulumuzda kantin bulunmadığından, anasınıfından, 8.sınıfa kadar tüm öğrencilerimize 3 öğün yemek hizmeti sunulur.

Sabah kahvaltısı, açık büfe olarak servis edilmektedir.

Öğlen yemeği, Anasınıfı, 1., 2. Ve 3. Sınıf öğrencilerimizin masalarında yemekleri hazır bulundurulmaktadır. 4. Sınıftan itibaren öğrencilerimiz kendi servislerini almaktadır.

Öğretmenlerimiz günlük zaman çizelgesine uygun olarak öğrencilerimizle birlikte yemek yerler.

Öğrencilerimiz talep ettikleri takdirde, tekrar yemek alma hakkına sahip olup, zeytinyağlı ve salata büfesinden diledikleri kadar alabilmektedirler.

Öğrencilerimizin yemek öncesi ve sonrasında el yıkama alışkanlıklarını edinmeleri için yemekhanelerimizde el yıkama alanları bulunur.

İkindi öğünümüz, sınıflara servis edilmektedir. Meyve ve kuruyemiş ağırlıklı olarak hazırlanır. (Cuma günü erken çıkış yapıldığından, ikindi öğünü servisi yapılmaz.)

Velilerimiz bütün öğünlerimizin yer aldığı aylık yemek mönümüzü web sitemizden takip edebilirler.

               

İçme Suyu

 

Okulumuzda öğrencilerimizin ulaşabilecekleri alanlarda su sebilleri bulunmaktadır. Sebillerimizden akan su içilebilir niteliktedir. İçme suyumuz filtrelenmekte ve içme suyu standartlarına uygundur. Su sebili, depo ve tankların temizlik ve bakımları yetkili firmalarca düzenli olarak yapılmaktadır.

               

SAĞLIK              

 

Revir

 

Kampüslerimizde öğrencilerin muayene edilebildikleri, gerekli görülmesi halinde dinlendirilebildikleri revir mevcuttur. Revirimizde bir sorumlu hemşiremiz hafta içi 08.30 – 17.30 cumartesi günleri 08.30 – 14.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Revirimizde hemşiremizin ihtiyaç halinde kullanması gereken her türlü sağlık malzemesi mevcuttur. Hemşiremiz okul saatlerinde rahatsızlanan öğrencilere müdahalede bulunur. Gerekli görülen durumlarda, veliyi, öğretmeni ve müdür yardımcısını bilgilendirir. İhtiyaç halinde öğrencinin veli nezaretinde eve gönderilmesini sağlar.

Velilerimizin 1. Dönem, ilk veli toplantısında dağıtılan Sağlık Bilgi Formlarını eksiksiz olarak okula ulaştırmaları gerekmektedir.

Dönemlik ilaç kullanımının olduğu durumlarda, öğrencinin kullanması gereken ilaç, ilaç bilgi formuyla birlikte mutlaka okula gönderilmelidir.

Öğrencilere ait sağlık bilgi formlarının okulumuzda bulunması, öğrencinin sağlık durum takibi ve ihtiyaç duyulduğunda hemşiremiz tarafından müdahalesi açısından faydalı olacaktır.

Her hafta yarım gün kurum doktorumuz okulumuzda bulunur.

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara gönderdiği aşı uygulama yönetmelikleri çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı personeli tarafından aşı uygulaması gerçekleştirilir. Uygulama öncesi veli yazılı olarak bilgilendirilir ve veliden uygulama yapılacak öğrenci için veli izin formu istenir. Veli izni olmadan aşı uygulaması yapılamaz.

Okul hemşiresi veli izni olmaksızın öğrenciye enjeksiyon yapamaz.                                                           

 

Sağlık Bakanlığı’nın okullarda ağız ve diş sağlığı ile ilgili tarama faaliyetleri kapsamında, ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirilir. Tarama kapsamında öğrencilere florür uygulaması gerçekleştirilir. Uygulama öncesi veli yazılı olarak bilgilendirilir ve uygulama yapılacak öğrenci için veli izin formu istenir. Veli izni olmadan florür uygulaması yapılamaz.

Sağlık Bakanlığı’nın okullarda okul çağı çocuklara işitme tarama testi programı kapsamında, Sağlık Bakanlığı personeli tarafından, işitme tarama testi gerçekleştirilir. İşitme kaybı tespit edilen öğrencilerin ailelerine bilgilendirme gerçekleştirilir.

Okul Hemşiresi periyodik olarak saç, tırnak vb. kontrollerini yapar. Gerektiğinde velileri bilgilendirir.

Okul Hemşiresi anasınıfı ve ilkokul öğrencilerimizin boy kilo ölçümlerini yapar ve takip eder.

                              

 TEMİZLİK

 

Okulumuz temizlik hizmetlerini kendi bünyesindeki personeli ile sağlamaktadır.

Okul sonunda, her gün sınıflar düzenli olarak, lavabolar her teneffüs sonrası temizlenmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulan her an okul katlarımızda temizlik personelimiz sürekli olarak görev almaktadır.

Lavabo vb. ortamlar aylık periyotlarda düzenli olarak ilaçlanmaktadır.

               

ULAŞIM

 

Öğrencilerimizin okula ulaşımı, okullarımız kurulduğu günden bu yana Burak Turan Turizm tarafından sağlanmaktadır.

Servislerimizde Öğrenci-Veli Çağrı ve Bilgilendirme sistemi ServisCell kullanılmaktadır.

Her serviste hostes bulunmakta olup, hosteslerimiz anaokulu öğrencilerine sınıflarına kadar eşlik eder. Okul çıkışlarında anasınıfındaki öğrencileri teslim alarak, servise binmelerini sağlar.

Velilerimiz hostes ve şoförlerimize doğrudan ulaşabilmektedirler.

Servislerle ilgili problemler için okulumuzun idari işler birimi ile irtibata geçilebilir.

Öğrenci, servis kaydı aşamasında velinin bildirdiği adresten alınır ve aynı adrese bırakılır.

Servis hizmetlerinin planlı yürütülebilmesi için; velilerimiz okullar açılmadan en geç bir hafta öncesinde servise kesin kayıt yaptırmalıdırlar. Kayıt işlemleri servis firmasının okullarımızda bulunan ofislerinde yapılmaktadır. Okullar açıldıktan sonra kayıt talep eden velilerimizin servis ihtiyaçları, araçtaki kontenjan ve güzergah planına uyması halinde karşılanacaktır.

Okullar açıldıktan sonraki iki hafta boyunca trafiğin genel yoğunluğundan kaynaklı ulaşımda sıkıntılar ortaya çıkabilmektedir. Velilerimizden bu süreçte anlayışlı olmaları beklenmektedir.

 

Servis Kullanımı

 

Öğrencilerimiz servislere zamanında binmek durumundadırlar. Diğer öğrencilerin alınmasını geciktireceği için, hiçbir servis öğrenciyi 2 dakikadan daha fazla bekleyememektedir.

Servisin adrese yaklaştığıyla alakalı bildirim ServisCell aracılığıyla velilerimize yapılmaktadır. Programda yaşanabilecek anlık aksamalarda servis hostesi veliyi bilgilendirebilir, aksi halde servis hosteslerimiz velilerimize servisin yaklaşmakta olduğu bilgisini vermemektedir.

Öğrencilerimizin servis içerisinde bir şey yiyip, içmemeleri gerektiğini bilirler.

Öğrencilerimizin emniyet kemerlerini takarak yolculuk ederler.

Öğrencilerimizden, diğer arkadaşlarına, servis hostesi ve servis şoförüne karşı nazik ve saygı kuralları çerçevesinde davranması beklenir.

Öğrencilerimizden, servis içerisinde alçak sesle konuşması beklenir.

Öğrencilerimiz servis içerisinde ve diğer bütün ortamlarda argo konuşmaz, arkadaşlarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaz. Öğrencilerimizin aksi yöndeki davranışları servis hostesi, servis şoförü ya da diğer arkadaşları tarafından okul yönetimine bildirilir ve öğrencinin uyarılması sağlanır. Öğrencinin aynı davranışı sürdürmesi halinde ailesi ile görüşülür. Tekrarı durumlarda, okul yönetiminin belirleyeceği sürelerde öğrencinin servis kullanmasına izin verilmez. Bu durumda öğrencinin ulaşımı velisi tarafından sağlanır.

 

Yıl içinde herhangi bir nedenle farklı bir servis kullanması gereken öğrencinin velisi, servis yetkilileriyle iletişime geçer. Talep edilen diğer serviste yer olması ve güzergâhına uyması durumunda ve sürekli olmamak kaydıyla, diğer servise binebilir.

 

Öğrencinin farklı servise binmesiyle alakalı servis yetkililerinin onaylaması durumunda, öğrenciye bilgi vermesi için veli sınıf öğretmenini ve okul danışma birimini bilgilendirir.

 

Veli öğrencinin başka servisle gitmesiyle alakalı okul yönetimine veya okul danışma birimine talepte bulunmamalıdır.

 

Öğrencilerimiz danışma görevlilerimizin yönlendirdikleri alanda beklerler.

 

 

GÜVENLİK

 

Okulumuzda öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve ziyaretçilerimizin güvenliği oldukça önemsenmektedir.

 

Okullarımızda güvenlik hizmetleri özel güvenlik şirketi tarafından 24 saat boyunca sağlanmaktadır. Ayrıca okullarımız 24 saat güvenlik kameralarıyla takip edilmektedir.

 

Velilerimiz okulumuza veli giriş kartı ile giriş yaparlar. Velimizin yanında giriş kartı bulunmaması durumunda güvenlik birimimize kimlik kartını bırakarak okula giriş yapabilir. Bu kural giriş kartı sahibi olmayan diğer ziyaretçilerimiz için de geçerlidir.

 

Ziyaretçilerimizin görüşmek istedikleri kişiyle ilgili olarak güvenlik ve danışma birimini bilgilendirmeleri gerekmetedir.

 

Çocuklarını sürekli aynı araçla alan velilerimiz araç plakalarını okul yönetimine bildirmelidirler.

 

Acil Durumlar

 

Acil durumlarda (yangın, deprem vb.) yapılacak uygulamalar okul idaresi tarafından belirlenmiştir. Bu gibi durumlarda velilerimizin kuruma güvenmesini ve santrali kilitlememek için telefon etmemelerini bekleriz. Okulumuz velilerimizle en kısa sürede SMS yoluyla durum bilgisini paylaşacaktır.

 

Her eğitim öğretim döneminde okulumuzda deprem ve yangın tatbikatı yapılarak, öğrencilerimiz bu gibi durumlarda ne yapmaları konusunda eğitilmektedir.

OKUL AİLE BİRLİĞİ

 

Özel Acıbadem Okulları Okul Aile Birliği, okul ile aileler arasında iletişimi güçlendirmek, sosyal ve kültürel etkinliklerde okul ve aileyi bir araya getirmek amacıyla kurulmuştur.

Okul Aile Birliği üyesi velilerimiz, okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizden oluşur ve her yıl Okul Aile Birliği için seçim yapılır. Seçim tarihi önceden velilerimize duyurulur. Belirtilen tarihte kurul seçimi yapılır. Üyelik gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Okul Aile Birliği, gerçekleştireceği etkinliklerde okul yönetimi ile birlikte hareket eder.

 

OKUL ve VELİ İLETİŞİMİ

 

Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve psikolojik gelişimlerinde veli ve okul iletişimin sağlıklı olması okulumuzun önem verdiği konuların başında gelir. Bu nedenle okul aile iletişimi sürekli desteklenmelidir. Veli iletişimimizin etkin olarak devamlılığını sağlamak için aşağıda belirtilen iletişim kanalları ile görüşmeler gerçekleştirilir. Öğrenci hakkındaki bilgilerin velimiz tarafından rehberlik servisiyle güncel olarak paylaşılması oldukça önemlidir.

Telefon: Okul saatleri içerisinde, önemli ve acil durumlarda bilgi paylaşımı için kullanılır. Bu nedenle telefon bilgilerinizin güncel olması gereklidir.

Öğretmen ve yöneticilerimizin şahsi telefon bilgileri velilerimizle paylaşılmamakta olup telefon görüşmeleri okul danışma birimleri tarafından organize edilmektedir.

Elektronik Kısa Mesaj (SMS): Önemli duyurularda kullanılır. Duyuru bilgileri, anne ve babaya gönderilir.  

K12 Veli Bilgilendirme Sistemi: Öğrencilerimizle ilgili tüm bilgilendirmeler K12Net sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Ödevler, sınav tarihleri, sınav sonuçları, etkinlik ve duyuru niteliğindeki tüm bilgiler K12Net üzerinden velilerimize ulaştırılır. Bu nedenle K12Net Veli Bilgilendirme Sistemini velilerimiz günlük olarak düzenli takip etmeleri gerekmektedir. K12Net sistemiyle ilgili sorunlarınız için müdür yardımcılarımızdan destek alabilirsiniz.

Veli Bilgilendirme Toplantısı: Eğitim öğretim yılı başında velileri sınıf düzeyiyle ilgili bilgilendirmek amacıyla yapılan toplantılardır. Bu toplantılarda velilerimiz okulun işleyişi hakkında bilgilenme ve öğretmenlerimizle tanışma fırsatı bulurlar.

Bireysel Veli Toplantısı: Sınıf öğretmeni velilerimizi öğrencilerimizin akademik ve sosyal yönleriyle ilgili bilgilendirdikleri rendevulu görüşmelerdir.

Öğretmen Veli Görüşmeleri: Velilerimizin branş öğretmeni, sınıf öğretmeni ve rehber öğretmeni ile yaptıkları görüşmelerdir. Görüşmeler randevulu olarak gerçekleştirilir. Velilerimiz okulumuz tarafından yayınlanmış olan öğretmen görüşme gün ve saatleri için danışma birimimize bildirerek, e-posta veya K12Net aracılığı ile öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizden randevu talep edebilirler. Acil durumlar haricinde okullarımızda randevusuz veli görüşmesi yapılmaz.

Basılı Materyallerin Gönderimi: Yapılan duyuruların bir kısmı (davetiye, broşür vs.), öğrenci adına doldurulması gereken evrak, matbu olarak öğrencilerimiz aracılığıyla velilerimize ulaştırılır. Okul ile veli arasındaki basılı materyallerin ulaştırılması sürecinde öğrencilerimiz aktif rol oynar. Bu nedenle özellikle okulöncesi ve ilkokul velilerimizin öğrencilerimizin çantasını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.

Okul yönetiminin, imzalanmak üzere eve göndermiş olduğu evraklar, en kısa süre içerisinde tekrar okul yönetimine teslim edilir.

SeeSaw Kullanımı: Okulöncesi birimlerimizde veli bilgilendirme sistemi olarak SeeSaw kullanılır. Günlük sınıf içi ve sınıf dışı aktivite paylaşımları, etkinlikler ve duyuru niteliğindeki tüm bilgiler SeeSaw üzerinden paylaşılır.

 

SeeSaw uygulaması ile ilgili bilgilendirme ve şifre oluşturma işlemleri bireysel olarak yapılacak olan ilk veli görüşmelerinde gerçekleştirilir.

Kitap ve Kırtasiye Satışı

 

Özel Acıbadem Okulları’nın tüm kırtasiye ihtiyaçlarını karşılama konusundaki iş ortağı D&R Kırtasiye’dir. D&R Kırtasiye, özel eğitim kurumları ve devlet okullarında öğrenim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını çok yakından takip etmekte, özel durumlarda ihtiyaç duyulan ürünleri en kısa sürede temin etmektedir.

 

Velilerimiz, öğrencimizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan listelerdeki tüm okul malzemelerini internet üzerinden sipariş ederek istediği şekilde öder ve istediği yer ve zamanda teslim alabilir.

 

D&R Okulbizde sistemi nasıl çalışır?

 

1.     Veli okulumuza özel olarak hazırlanmış internet sitesine girer,

2.     Kampüsünü ve sınıfını seçip önceden okulun bildirdiği ihtiyaç listesine ulaşır,

3.     Velimizde geçen seneden kalan ürünler varsa bunları listeden çıkarabilir veya adedini değiştirebilir,

4.     Sepete ekle butonuna basarak listeyi alışveriş sepetine ekler,

5.     Adres ve ödeme bilgilerini girerek alışverişi tamamlar.

 

Ödeme seçeneklerinden,

1.    Kapıda nakit

2.    Kapıda kredi kartı

3.    Havale

4.    Kredi kartı (128 bit SSL sertifikası ile 3D güvenli alışveriş) vasıtasıyla ödemesini yapar ve kargosunu ücretsiz olarak teslim alır.

            

OKUL KIYAFET SATIŞI

 

Okul kıyafetlerimiz ARD Tekstil tarafından üretilmektedir.       

Okul kıyafeti satışlarımız başladığında velilerimiz SMS yoluyla bilgilendirilir. Her yıl Eylül ayının ilk haftası, haftanın 7 günü 09.00 - 17.00 saatleri arasında satışlar gerçekleştirilir. Okullar açıldıktan sonra ise haftanın bir günü velilerimize kıyafet satışı gerçekleştirilir.

KAMPÜSLERİMİZ

ACIBADEM KAMPÜSÜ

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul erkek öğrenciler için hizmet vermektedir.

Adres: Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak No: 48 Üsküdar / İstanbul

Telefon: 0216 510 52 32

 

ÇAMLICA KAMPÜSÜ

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kız öğrenciler için hizmet vermektedir.

Adres: Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No: 36 Üsküdar / İstanbul

Telefon: 0216 340 71 52

 

SULTANTEPE ANAOKULU

3 yaştan itibaren anaokulu öğrencileri için hizmet vermektedir.

Adres: Sultantepe Mahallesi Hüseyin Baykara Sokak No: 14 Üsküdar / İstanbul

Telefon: 0216 341 14 61

 

GÜL AĞACI ANAOKULU

3 yaştan itibaren anaokulu öğrencileri için hizmet vermektedir.

Adres: Küçük Çamlıca Mahallesi Kapıağzı Sokak No: 3 Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0216 327 53 95

 

WEB ADRESİMİZ

Okullarımız hakkında detaylı bilgi için www.acibadem.k12.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

https://www.instagram.com/acibademokullari/

https://www.facebook.com/acibademokullari/

https://twitter.com/acibademkoleji

https://linkedin/acibademokullari

 

İDARİ KADROMUZ

İdris TOPÇUOĞLU – Genel Müdür

Ahmet ÖZTÜRK -  Akademik Koordinatör

Yahya Furkan KONYALI – Akademik Koordinatör Yardımcısı

Hande ÖZKESKİN – PYP Koordinatörü

Mustafa YILDIRIM – Çamlıca Kampüs Okul Müdürü

Bünyamin ÖZTÜRK – Acıbadem Kampüs Okul Müdürü

Sibel ÇEKÜÇ – Çamlıca Kampüs İlkokul Müdür Yardımcısı

Şenol BIÇAK – Acıbadem Kampüs İlkokul Müdür Yardımcısı

Tuba ULUDAĞ – Çamlıca Kampüs Ortaokul Müdür Yardımcısı

Bilal KANLI – Acıbadem Kampüs Ortaokul Müdür Yardımcısı

Fatih TUTAL – Acıbadem Kampüs Ortaokul Müdür Yardımcısı

Nilgün ŞEN – Anaokulları Koordinatörü

Selma YILDIZ – Gül Ağacı Anaokulu Müdürü

Büşra ÇELİK – Sultantepe Anaokulu Müdürü

 

DANIŞMANLARIMIZ

Songül ÖMÜRDAĞ – Yönetim Danışmanı ve İngilizce Eğitimi Danışmanı

Ahmet Şahin AKBULUT – Kurumsal İletişim Danışmanı

Saadettin EKİNCİ – Din ve Ahlak Eğitimi Danışmanı

Mehmet DİNÇ – Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Gelişim Becerileri Danışmanı

Kudret Eren Yavuz – Okul Öncesi Eğitim Danışmanı

 

 

ÇALIŞMA TAKVİMİ

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

Açıklama

Tarih

Öğretim Yılının Başlaması

09 Eylül 2019 Pazartesi

Oryantasyon

02-06 Eylül 2019

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 2019 Salı

I. Ara Tatil

18 – 22 Kasım 2020

Yılbaşı

01 Ocak 2020 Çarşamba

I. Dönemin Sona Ermesi - Karne günü (Yarım Gün)

17 Ocak 2020 Cuma

Yarıyıl Tatili

20 – 31 Ocak 2020

II. Dönemin Başlaması

04 Şubat 2020 Pazartesi

II. Ara Tatil

06 – 10 Nisan 2020

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2020 Perşembe

Emek ve Dayanışma Günü

01 Mayıs 2020 Cuma

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2020 Salı

Ramazan Bayramı Arifesi

23 Mayıs 2020 Cumartesi

Ramazan Bayramı

24 – 25 – 26 Mayıs 2020

Öğretim Yılının Sona Ermesi - Karne günü (Yarım Gün)

19 Haziran 2020 Cuma