Ölçme Değerlendirme Politikası

ÖLÇME DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

 

POLİTİKA BELGESİ REVİZE KOMİTESİ

 

 1. İDRİS TOPÇUOĞLU
 2. KÜBRA GÜNAY
 3. GÜLPEMBE TOSUN
 4. Aslı ÇELİK
 5. Buket KEFELİ
 6. Güher ÖKSÜZ
 7. Hatice KAR
 8. Kevser EVREN
 9. Özgür ŞANLI
 10. Sena AFŞAR
 11. Şeymanur SARRAFOĞLU
 12. Tuğba TOPÇU
 13. Zeynep Nida TARAKCI
 14. Zübeyde ARSLAN
 15. Deniz Candan UZUN
 16. Ayşe TEKİR
 17. Feyza Nur Çekiç

 

 

 • 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim yılında hazırlanan bu politika belgesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı için Haziran 2020 ve Eylül 2020 dönemlerinde revize edilmiştir.

 

AMAÇ VE FELSEFE

Bu belge Acıbadem Okullarının ölçme ve değerlendirme amaçlarını kapsamaktadır. Bu politika belgesi okul yöneticileri  ve farklı branş öğretmenleriyle tüm okul topluluğunun ölçme-değerlendirme hakkındaki dönüşümlü düşünmelerini ele alacak şekilde işbirliği içerisinde hazırlanmıştır. K12 ve okul internet sayfası üzerinden tüm okul toplumuna ve velilere açıktır. 

Temel hedefimiz, etkili değerlendirmenin sunduğu değerli bilgilerle, öğrenme nelerden oluştuğunu, nasıl desteklenebileceğini ve öğrenme topluluğunun tüm üyeleri açısından nasıl anlamlı kılınacağını anlamaktır. Öğrenenlerin gelişim süreciyle ilgili geri bildirim ve ileri bildirim vermek bizler için bir önceliktir. Bu bildirimlerden hareketle kendi işleyişimizi sorgulayarak daha verimli öğretim ortamı sağlamak başlıca felsefemizdir. Müfredatımızın derinliğini ve öğretimin etkililiğini değerlendirmek için değerlendirmeyi bir araç olarak kullanarak daha etkili öğrenme topluluğu olacağımıza inanıyoruz. Bu sebeple ölçme değerlendirme politikası diğer politikalar ile iş birliği içerisinde hareket eder.

Bütünleşik bir değerlendirmeyle; öğrenciler derse özgü bilgi ve becerileri, kavramları, anlayışları ve öğrenme yaklaşımları geliştirme pratiğini edinir, hem planlı ve etkili bir şekilde desteklenir hem de öğrenme ve öğretim hakkında veriler toplanır. Değerlendirmelerde öğrencilerimiz öznedir, böylece kendi kendilerini değerlendirme becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişirler. Bu hususta amacımız;

 • Öğrenen topluluğunun var olan potansiyelinin belirlenip kendini gerçekleştirebilmesine olanak sağlamak,
 • Öğrencinin gelişimi ve öğrenmesiyle ile ilgili bilgi toplamak ve sunmak,
 • İleriye ve geriye dönük tasarımla ön-değerlendirme, süregelen değerlendirmelerle  geri bildirim ve ileri bildirim sağlamak,
 • Öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak ölçme değerlendirme yöntemleri ve teknikleri oluşturmak,
 • Öğrencileri öz değerlendirme ve akran değerlendirme ile söz hakkı vererek, kendi öz-değerlendirme becerilerini geliştirmelerine ve öğrenme hedeflerine ve başarı kriterlerine işbirliği içerisinde karar vermelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencilerin öğrenme süreçlerini tüm öğrenenler topluluğuyla paylaşmaları için ses ve seçim hakkı vermek.

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Değerlendirme, öğretimi bilgilendirmek amacıyla öğrencilerin öğrenmesine dair devamlılık arz edecek şekilde kanıt toplama, analiz etme, üzerinde dönüşümlü düşünme ve eyleme geçme sürecidir. Değerlendirme, öğretmenlerle öğrencilerin işbirliği yaparak öğrenmeyi izlemelerini, dokümente etmelerini, ölçmelerini, raporlamalarını ve uyarlamalar yapmalarını içerir. PYP değerlendirmesinin dört boyutu vardır: öğrenmenin izlenmesi, belgelenmesi, ölçümlenmesi ve rapor edilmesi. Bu boyutların her birinin kendine ait işlevi vardır, ama tüm amaç öğrenme ve öğretimi bilgilendirmek için kanıtlar sunmaktır. PYP, öğrenmenin izlenmesini ve belgelenmesini vurgulamayı tercih eder çünkü bu boyutlar öğrenen için eyleme dönüştürülebilir geri bildirim sunmada kritik önemdedirler. Bu dört unsuru göz önünde bulundurduğumuzda, çeşitli araç ve stratejileri ölçme-değerlendirme sürecinde göz önünde bulundururuz;

Etkili bir PYP değerlendirme uygulaması, etkili öğrenme ve öğretimi destekleme amacıyla öğrenme amaçlı değerlendirme, öǧrenimin deǧerlendirilmesi ve öǧrenme olarak deǧerlendirmeyi bütüncül olarak kaynaştırır;

Ön Değerlendirme: Öğrencilerin mevcut bilgi ve deneyimleri yeni öğrenmelere basamak olarak değerlendirilir ve öğrenme sürecininin planlamasına destek olur. Her bir disiplinlerüstü temaya başlarken öğrencilerin önceki bilgilerini ölçmeye yönelik farklı ölçme - değerlendirme araçları, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurularak hazırlanır. (KWL, AG, WW...) Bu değerlendirmeler sorgulama ünite planlarına yön verme amacıyla kullanılır.

Süregelen Değerlendirmeler: Öğrencilerin süreç içerisinde öğrendiği bilgilerin ne düzeyde olduğunu tespit ederek, bir sonraki aşama için ne tür düzenlemeler yapılması gerektiğini gösteren bir değerlendirme sürecidir. Bu değerlendirme süreci, öğretmenlerimizin öğrencilerimizden sık sık geri bildirim almasını sağlamakta ve bu geri bildirimler disiplinlerüstü sorgulama planlarının tekrar gözden geçirilmesini sağlayarak daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturmaktadır. Bu amaçla çeşitli değerlendirme ölçekleri, düşünmeyi ve öğrenmeyi görünür kılma yöntemleri (rubrikler, öz - akran değerlendirme, kartopu vb.) kullanılır. Ayrıca öğrencilerin ana fikre ulaşma derecesini, öğrenen profili özelliklerinden hangilerinin sergilendiğini, becerilerini nasıl eyleme dönüştürdüklerini ölçen değerlendirmelerimiz de bulunmaktadır. Ön ve süregelen değerlendirmeler karşılaştırılarak, gelecek ünite sorgulama planlamalarının hazırlanmasında etkin rol oynar.

 

RAPORLAMA ve BELGELEME

Acıbadem Okulları için raporlama öğrencinin gelişimi hakkında geri bildirim ve ileri bildirim sağlamak amacıyla yapılır. Raporlama ve belgeleme için okulumuzda çeşitli strateji ve araçlar kullanılmakta ve ulusal müfredatımız gereği 4. sınıflarda yazılı sınavlar da yapılır. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini paylaştıkları portfolyo sunumları, gelişimleriyle ilgili hem öğrenci hem de öğretmenlerin değerlendirmelerini yaptıkları gelişim karneleri ve 4. sınıf öğrencilerimizin geliştirdikleri anlayışları tüm okul topluluğuyla paylaştıkları PYP sergi ünitesi vardır. Ölçme, izleme, belgeleme ve raporlamalar Ek-1’de (Ölçek tanıma formlarında)  bulunduğu şekliyle yapılmaktadır.

Veli-Öğretmen Görüşmeleri: Sınıf öğretmenleri, senede en az iki defa öğrencilerin gelişimlerini paylaşmak üzere velileriyle birebir görüşme yapar. Branş öğretmenleri senede iki kez ve buna ek olarak da öğretmen ve velinin uygun gördüğü zamanlarda yaparlar. Öğretmen- veli görüşme saatleri tüm okul toplumu ile sene başında paylaşılır. İhtiyaç duyulan durumlarda da randevu sistemi ile görüşmeler gerçekleştirilebilir.

Gelişim Raporu: Öğrencilere yarı yılın sonunda bir kez olmak üzere senede iki defa gelişim raporu verilir. Yazılı bir şekilde gönderilen bu raporda öğrencinin akademik gelişiminin ölçeklendirilmesinin yanı sıra dersine giren tüm öğretmenlerin öğrenci hakkında yorumları, öğrencinin kendi öğrenmesiyle ilgili dönüşümlü düşünmeleri ve velinin de gözlemleri de vardır.

Eylem Geri Bildirim: Tüm öğretmenler (zümre içinde ortak hazırlanan) her PYP ünitesinin sonunda velilerine eylem geri bildirim formu göndererek hedeflenen özelliklere ulaşılıp ulaşılmadığını görmek için ünite değerlendirmesine velilerin de katkısını sağlar.

Acıbadem Sunum Günleri (Portfolyo): Her akademik yıl sonunda, öğrencilerin liderliğinde kendi öğrenme süreçlerini paylaştıkları sunumlar yapılır. Öğrenciler tercih ettikleri ders alanlarında, grupla ya da bireysel olarak velileriyle paylaşımda bulunurlar. Yılın başından itibaren öğrenciler portfolyo dosyalarını hazırlamaya başlarlar.

PYP Sergisi: Sergi, PYP’nin son yılı olan 4. sınıf öğrencilerimiz için işbirliğiyle gerçekleştirilen doruktaki deneyimdir. Sergi, öğrencilerin kendileri açısından önem taşıyan bir meseleyle ya da fırsatla ilgili anlayışlarını keşfetmeleri, dokümente etmeleri ve paylaşmaları için özgün bir süreçtir. Araştırmalarını hem bireysel olarak hem de akranlarıyla, bir danışmanın rehberliğinde gerçekleştirirler. Sergi aracılığıyla öğrenciler, öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenebilme becerilerini ve eyleme geçme kapasitelerini sergilerler. Öğrenmelerini planlama, sunma ve değerlendirmede etkin oldukları için bunu yapabilirler.

 

EK 1: Acıbadem Okulları’nda kullanılan tüm ölçme değerlendirme araçlarını tanımlama çizelgesi

Kaynak:

2018, IB. From Principles into Practice. https://resources.ibo.org/pyp/?lang=en&alang=tr