Drama

  • Drama ile oyun iç içedir. Drama oyunun pek çok özelliğini barındırır. Oyun, çocuk için yemek, içmek kadar önemlidir. Oyun; çocuğun çevresiyle ilgi kurmasını, duygularını dışa vurmasını, deneyim kazanmasını, eğlenmesini, dinlenmesini, rahatlamasını ve problemlerini çözmesini sağlar.
  • Drama; bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar.
  • Drama bir olayı, oyunu, yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak, geliştirerek canlandırmaktır.

 


Drama bir grup çalışması içinde, öğrencilerin bir yaşantıyı, bir kavramı, ders ünitelerinden belli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortamdır. Bu arada eski bilgiler yeniden gözden geçirilir, sorgulanır, yeni bilişsel ve duyuşsal örüntüler içinde pekiştirilir. Drama surecinde çocuk; gözlem, deneyim, duygu ve bilgilerini canlandırarak yaşar.

Bireyde empati kültürü oluşturmayı amaçlar. Dramanın en önemli değerlerinden birisi de duyarlılık eğitimi kazandırmasıdır. Dramada gerçekleştirilen pek çok yaratıcı süreç vardır. Bu süreçler sonunda birey kendisinde saklı yetenekleri keşfeder, en verimli olduğu alanı seçer ve o alanda düşünen, zevkle çalışan, üreten, mutlu ve dengeli, kendine ve topluma yararlı, özgüveni gelişmiş, doğru ve sağlıklı kararlar alabilen, başkalarıyla birlikte çalışma alışkanlığı kazanmış, demokratik çağdaş insan haline gelir. Yaratıcı dramanın en önemli boyutlarından biri de insanlar arası karşılıklı davranışların öğrenilebilir ve öğretilebilirliği ile ilgilenen etkileşim eğitim biliminin temel konusu olan toplumsallaşma’dır. Oyunlardaki etkileşim ile toplumsal gerçeklere dayalı temel yapılar benzeştiği için drama toplumsal gerçekleri en iyi şekilde anlatır.

Bizlerinde hedeflediği davranışsal ve bilişsel gelişimler şöyle: 

Dışlanan, çekingen ya da aşırı hareketli öğrencilerin dramaya katılımı sağlamak.
Utangaç ve içe dönük öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamak.
Akademik açıdan başarısız öğrenciler dramada takdir görmesi.                               
Saldırganlığı azaltmak                                                                                                
İşbirliği yeteneklerini arttırmak.                                                                                    
Öğrencinin kendisi ve çevresindeki dünya yaşantıları hakkında deneyim kazanmasını sağlamak.                                                                                                              
Öğrencinin duygusal zekasını geliştirmek                                                                                              

Öğrencinin olayları farklı açılardan değerlendirmesine olanak sağlamak

Öğrencinin fiziksel gelişimine destek olmak                                                                                                      

Drama, saatlerce ekran başında vakit geçirip gerçek hayattan yeterince uyaran alamayan çocuklar için adeta bir panzehir etkisi yaratmaktadır.