Dil Politikası

DİL POLİTİKASI

 

Kurumumuzun dil politikası 2020-2021 eğitim öğretim yılı boyunca kullanılmak üzere revize edilmiştir.

DİL PROFİLİ

Özel Acıbadem Okulları kendi misyonu çerçevesinde her kültürden öğrenciye açık olmakla birlikte çoğunluğu Türk vatandaşı ve ana dili Türkçe olan öğrencilere sahiptir. Öğretim dili Türkçe’ dir. İngilizce, anaokulundan başlayarak ek dil olarak öğretilir. Tüm öğretmenler dil öğretmenidir. Kendi alanları dahilinde her öğretmen dili doğru kullanarak rol model olur. Ana dilinin doğru kullanımı ve geliştirilmesi ek dillerin öğrenimi için alt yapı oluşturur.

 

DİL POLİTİKASININ AMACI

  • Sorgulama odaklı dil öğretimi ve öğrenimi ile ilgili ortak amaç ve hedefler oluşturmak,
  • Okul içinde ortak bir zihniyet oluşturmak amacıyla dil öğretimi ve öğrenimi ile dilin disiplinlerüstü doğasını göz önünde bulundurarak ilgili uygulamalar ve prensipler belirlemek,
  • Öğretmenlere ve öğrencilere planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında rehberlik sağlamak,
  • Okulun dil profilini ayrıntılı inceleyerek dil öğretimi ve öğreniminde dinleme, konuşma, okuma, yazma ve medya okuryazarlığı becerileri ile ilgili ihtiyaçları belirlemektir.

 

DİL FELSEFEMİZ

Acıbadem Okulları IB-PYP çerçevesinde dünya vatandaşı olma yolunda dili sorgulama ve disiplinlerüstü öğrenme aracı olarak kullanan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Dil, öğrencilerin anlam oluşturmalarına yardımcı olmak için vardır. Bununla birlikte Özel Acıbadem Okulları, öğrencilerinin anadillerinde  ve ek dilde (İngilizce) kendini ifade ederek, iletişim kurarak ve paylaşımda bulunarak  dünyadaki gelişmelerden haberdar olmalarını ve takip etmelerini hedeflemektedir. Öğrenme topluluğunun tüm üyeleri dile ilgi duyar, dille ilgilenir ve dille ilgili sorgulamalar yaparlar; ayrıca kendilerini süreçte özne olarak görürler.

 

DİL ÖĞRENME VE ÖĞRETME YAKLAŞIMIMIZ

Öğrenme süreci eşzamanlı olarak birkaç süreci kapsar: dil öğrenme – öğrenenler günlük yaşantılarında diğer insanları dinleyip dili kullanırlar; dil hakkında öğrenme – öğrenenler, dilin nasıl işlediğine dair anlamalarını geliştirirler ve de dil aracılığıyla öğrenme – öğrenenler çeşitli konulara ait bilgiyi, düşünceyi ve fikri dinlerken, onlar hakkında düşünürken, tartışırken ve dönüşümlü düşünme etkinliğinde bulunurken dili bir araç olarak kullanırlar. Bu etkileşimle öğrenciler iyi ve etkili iletişim kurarlar, uluslararası bilince sahip olurlar, dilin şekil ve bağlamını da öğrenerek okuryazar olurlar ve araştıran sorgulayan olarak gelişirler.

Sorgulama programımız, dil gelişimi ve kullanımı için öğrencilere özgün bir bağlam sunar. Öğrencilerin araştırma sorgulamalarını destekler ve öğrenmeleriyle ilgili paylaşımlarına teşvik eder. Her zaman başlangıç noktası olarak öğrencilerin önceki bilgilerinden yola çıkarak öğrenme deneyimleri planlanır. Portfolyolar, sunumlar, yazma çalışmaları ve dönüşümlü düşünme gibi ölçme değerlendirme yöntemleriyle edindiğimiz bilgiler doğrultusunda öğrenme deneyimlerini şekillendirir ve öğrencilere özgün ve anlamlı bağlamlarda dil öğretimi ve öğrenimi sağlarız. Böylece sorgulama odaklı öğrenme ve kavramsal anlayış öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre şekillenir. Öğretmenler olarak öğrencilere, görsel ve uygulamalı yardımcı öğeler (teknoloji dahil), öğretmen dili ve soruları, grafik düzenleyiciler, gösterimler, canlandırmalar, küçük, yapılandırılmış ortaklaşa gruplar, öğrenmeyi adımlara bölme, yüksek sesle düşünerek modelleme yapma, öğretim öncesi kelimeleri öğrencilere sunma, diller ötesi stratejiler gibi destekler veririz.

Bir PYP sınıfında dil öğrenmek, sınıfın dört duvarıyla sınırlı kalmaz, hem okulun merkez kütüphanesi/ medya merkeziyle hem de diğer sınıflarla çok yakın bir bağlantı söz konusudur. Öğretmen, diğer sınıf öğretmenleriyle ve branş öğretmenleriyle ortak planlar yapar. Ek dil öğretmenleri de sınıf çalışmalarının vurgulanmasında, desteklenmesinde ve daha da geliştirilmesinde özellikle önemli bir rol oynar. PYP sınıfı, teknoloji sayesinde dış dünyayla da bağlantı kurar, öğrenciler yalnızca yazılı medya aracılığıyla değil aynı zamanda küresel elektronik ağlar aracılığıyla da araştırma ve iletişim etkinliklerini gerçekleştirirler, böylece çok çeşitli multimedya kaynaklarına erişim sağlayabilirler.

 

 

ANA DİL VE EK DİLİN ROLÜ

Ana Dil (Türkçe): Özel Acıbadem Okulları’nın öğretim dili Türkçedir. Öğrencilerin ana dil  hakimiyetleri PYP Dil Kapsam ve Sıralaması ile uyumlu olarak dinleme, konuşma, okuma, yazma ve görsel okur yazarlık becerilerinden  oluşmaktadır. Dil aracılığıyla öğrencilerimiz;

  • kimliklerini, kendilerini ifade ederler,
  • uluslararası bilinç geliştirirler,
  • okur yazar olurlar; yorumlama, konuşma, dinleme, yazma ve bilgi toplama ve iletme için dil kullanım becerilerini geliştirirler,
  • dili iletişim kurmak, karşılaştırmalar, açıklamalar  yaparak, karşısındakileri etkileyerek ve sorular sorarak dili iletişim amacıyla kendine güvenerek kullanırlar.
  • Ana dilin kullanımında rol model olmaya dikkat ederler.

 

Ek Dil (İngilizce): Özel Acıbadem Okulları yabancı dilde oyun ve projelerin kullanımı ile özgün bir ortamda dinleme, okuma, yazma, konuşma ve görsel okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme deneyimleri sağlar. Öğrenciler kendileri için düşünmeye ve dil becerilerini geliştirmeye teşvik edilir. Öğretmenler öğrencilerin yabancı dili, basit iletişimden akademik dile kadar dilin gelişimi ile birlikte kendini ifade etme, kendini ve başkalarını keşfetme aracı olarak görmelerini sağlar. Özel Acıbadem Okulları, farklı ilgi alanlarına yönelik projeleri destekleyerek okuma sevgisini ve zevkini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca dilin farklı alanlarda ve disiplinlerüstü sorgulama programı boyunca kullanımını desteklemeye odaklanırız. Nitekim, sınıflarımızda iki öğretmenin rehberliğinde çift dilli uygulamalar ve iletişim kurma fırsatları mevcuttur; okul öncesinde fen ve sosyal bilimlerde ve ilkokulda görsel sanatlar ve drama derslerinde, robotik-kodlama derslerinde ve sosyal ve fen bilimlerinin bir saatlik sorgulamalarında iki öğretmen eşliğinde sorgulamalar yürütülür. Böylece öğrencilere hem disiplinlerüstü hem de konu alanları bağlamında dili kullanmaları için özgün fırsatlar sağlanır. Öğrenciler İngilizce iletişim kurmada da böylece risk almaya özgün bir bağlamda teşvik edilmiş ve desteklenmiş olur. Ayrıca öğretmenlerde, İngilizce öğrenmek ya da kendilerini geliştirmek isterlerse, okul tarafından sağlanan kurslarla buna imkan bulmaktadırlar.

 

ÇİFT DİLLİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ANA DİLLERİNİ KULLANMALARININ DESTEKLENMESİ

Ana dili Türkçe dışında olan ve okula kabul edilen öğrencilerin hem Türkçe kullanımlarını desteklemek hem de kendi ana dillerine okul tarafından saygı ve destek gösterildiği hissettirmek için farklı projelere katılımları desteklenir. Kendi dil ve kültürleri dahilinde öğrenci ve velilerin okul toplumuna katkı sağlamaları desteklenir.

 

 

 

KÜTÜPHANE/MULTİMEDYA MERKEZLERİ

Tüm araştırma görevlerinde öğrenciler öncelikle okul kütüphanesine yönlendirilir. Bu sebeple, okul kütüphanemizde dil kaynaklarının zenginliğine ve çeşitliliğine önem verilir. Tüm öğretmenler  yeni çıkan kaynakları takip ederek kütüphaneye kazandırmayı hedefler. Yayınevleriyle sürekli iş birliği içinde olunarak yeni çıkan kaynaklar öğretmenlere tanıtılır. Okul kütüphanesinde ve bölümlerde her disipline ait kaynak kitaplar ve süreli yayınlar bulunmakta ve bunlar her yıl değerlendirilerek güncellenmektedir. Öğrencilerin dil gelişimini desteklemek için çeşitli online platformlarda üyelikler her sene değerlendirilerek, öğrencilerin bilgiye erişimleri çok yönlü olarak desteklenir.

 

DİL POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALARLA İLİŞKİSİ

Okul toplumu dil politikasına hakimdir ve bunun bir parçasıdır. Her öğretmen dil öğretmenidir ve bu politikayı uygulamalarına yansıtır. Bu nedenle dil politikası diğer tüm politikalarla [1] uyum ve etkileşim halindedir.


KAYNAK:

2018, IB. From Principles into Practice. https://resources.ibo.org/pyp/?lang=en