Dil Politikası

ACIBADEM OKULLARI MİSYON BEYANI

Acıbadem Okulları milli ve manevi değerlerine bağlı olduğu gibi farklı kültür ve bakış açılarına saygılı, kendisini tanıyan ve çevresine duyarlı, gayretli, iletişime ve gelişime açık, güzel ahlaklı ve mutlu bireyler yetiştirir.

IB MİSYONU

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar.                                

Bu amaçla organizasyon, uluslararası geçerliliği olan üstün eğitim programları ve titiz ölçme-değerlendirme programları geliştirmek için okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.

Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru olabileceğini anlayan, aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder.

 

Kurumumuzun dil politikası 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca kullanılmak üzere Eylül 2019 tarihinde revize edilmiştir.

DİL PROFİLİ

Özel Acıbadem Okulları kendi misyonu çerçevesinde her kültürden öğrenciye açık olmakla birlikte çoğunluğu Türk vatandaşı ve ana dili Türkçe olan öğrencilere sahiptir. Öğretim dili Türkçe’dir. İngilizce, anaokulundan başlayarak ek dil olarak öğretilir. Tüm öğretmenler dil öğretmenidir. Kendi alanları dahilinde her öğretmen dili doğru kullanarak rol model olur. Ana dilinin doğru kullanımı ve geliştirilmesi ek dillerin öğrenimi için alt yapı oluşturur.

 

DİL POLİTİKASININ AMACI

 • Sorgulama odaklı dil öğretimi ve öğrenimi ile ilgili ortak amaç ve hedefler oluşturmak,
 • Okul içinde ortak bir zihniyet oluşturmak amacıyla dil öğretimi ve öğrenimi ile dilin disiplinlerüstü doğasını göz önünde bulundurarak ilgili uygulamalar ve prensipler belirlemek,
 • Öğretmenlere ve öğrencilere planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında rehberlik sağlamak,
 • Okulun dil profilini ayrıntılı inceleyerek dil öğretimi ve öğreniminde dinleme, konuşma, okuma, yazma ve medya okuryazarlığı becerileri ile ilgili ihtiyaçları belirlemektir.

 

DİL FELSEFEMİZ

Acıbadem Okulları IB-PYP çerçevesinde dünya vatandaşı olma yolunda dili sorgulama ve disiplinlerüstü öğrenme aracı olarak kullanan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Dil, öğrencilerin anlam oluşturmalarına yardımcı olmak için vardır. Bununla birlikte Özel Acıbadem Okulları, öğrencilerinin anadillerinde  ve ek dilde (İngilizce) kendini ifade ederek, iletişim kurarak ve paylaşımda bulunarak  dünyadaki gelişmelerden haberdar olmalarını ve takip etmelerini hedeflemektedir. Öğrenme topluluğunun tüm üyeleri dile ilgi duyar, dille ilgilenir ve dille ilgili sorgulamalar yaparlar; ayrıca kendilerini süreçte özne olarak görürler.

 

DİL ÖĞRENME VE ÖĞRETME YAKLAŞIMIMIZ

Öğrenme süreci eşzamanlı olarak birkaç süreci kapsar: dil öğrenme – öğrenenler gündelik yaşantılarında diğer insanları dinleyip dili kullanırlar; dil hakkında öğrenme – öğrenenler, dilin nasıl işlediğine dair anlamalarını geliştirirler ve de dil aracılığıyla öğrenme – öğrenenler çeşitli konulara ait bilgiyi, düşünceyi ve fikri dinlerken, onlar hakkında düşünürken, tartışırken ve dönüşümlü düşünme etkinliğinde bulunurken dili bir araç olarak kullanırlar. Bu etkileşimle öğrenciler iyi ve etkili iletişim kurarlar, uluslararası bilince sahip olurlar, dilin şekil ve bağlamını da öğrenerek okuryazar olurlar ve araştıran sorgulayan olarak gelişirler.

Sorgulama programımız, dil gelişimi ve kullanımı için öğrencilere özgün bir bağlam sunar. Öğrencilerin araştırma sorgulamalarını destekler ve öğrenmeleriyle ilgili paylaşımlarına teşvik eder. Her zaman başlangıç noktası olarak öğrencilerin önceki bilgilerinden yola çıkarak öğrenme deneyimleri planlanır. Portfolyolar, sunumlar, yazma çalışmaları ve dönüşümlü düşünme formları gibi ölçme değerlendirme yöntemleriyle edindiğimiz bilgiler doğrultusunda öğrenme deneyimlerini şekillendirir ve öğrencilere özgün ve anlamlı bağlamlarda dil öğretimi ve öğrenimi sağlarız. Böylece sorgulama odaklı öğrenme ve kavramsal anlayış öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre şekillenir. Öğretmenler olarak öğrencilere, görsel ve uygulamalı yardımcı öğeler (teknoloji dahil), öğretmen dili ve soruları, grafik düzenleyiciler, gösterimler, canlandırmalar, küçük, yapılandırılmış ortaklaşa gruplar, öğrenmeyi adımlara bölme, yüksek sesle düşünerek modelleme yapma, öğretim öncesi kelimeleri öğrencilere sunma, diller ötesi stratejiler gibi destekler veririz.

Bir PYP sınıfında dil öğrenmek, sınıfın dört duvarıyla sınırlı kalmaz, hem okulun merkez kütüphanesi/medya merkeziyle hem de diğer sınıflarla çok yakın bir bağlantı söz konusudur. Öğretmen, diğer sınıf öğretmenleriyle ve branş öğretmenleriyle ortak planlar yapar. Ek dil öğretmenleri de sınıf çalışmalarının vurgulanmasında, desteklenmesinde ve daha da geliştirilmesinde özellikle önemli bir rol oynar. PYP sınıfı, teknoloji sayesinde dış dünyayla da bağlantı kurar, öğrenciler yalnızca yazılı medya aracılığıyla değil aynı zamanda küresel elektronik ağlar aracılığıyla da araştırma ve iletişim etkinliklerini gerçekleştirirler, böylece çok çeşitli multimedya kaynaklarına erişim sağlayabilirler.

 

ANA DİL VE EK DİLİN ROLÜ

Ana Dil (Türkçe): Özel Acıbadem Okulları’nın öğretim dili Türkçedir. Öğrencilerin ana dil hakimiyetleri PYP Dil Kapsam ve Sıralaması ile uyumlu olarak dinleme, konuşma, okuma, yazma ve görsel okur yazarlık becerilerinden oluşmaktadır. Dil aracılığıyla öğrencilerimiz;

 • kimliklerini, kendilerini ifade ederler,
 • uluslararası bilinç geliştirirler,
 • okur yazar olurlar; yorumlama, konuşma, dinleme, yazma ve bilgi toplama ve iletme için dil kullanım becerilerini geliştirirler,
 • dili iletişim kurmak, karşılaştırmalar, açıklamalar  yaparak, karşısındakileri etkileyerek ve sorular sorarak dili iletişim amacıyla kendine güvenerek kullanırlar.

 

Ek Dil (İngilizce): Özel Acıbadem Okulları yabancı dilde oyun ve projelerin kullanımı ile özgün bir ortamda dinleme, okuma, yazma, konuşma ve görsel okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme deneyimleri sağlar. Öğrenciler kendileri için düşünmeye ve dil becerilerini geliştirmeye teşvik edilir. Öğretmenler öğrencilerin yabancı dili, basit iletişimden akademik dile kadar dilin gelişimi ile birlikte kendini ifade etme, kendini ve başkalarını keşfetme aracı olarak görmelerini sağlar. Özel Acıbadem Okulları, farklı ilgi alanlarına yönelik projeleri destekleyerek okuma sevgisini ve zevkini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca dilin farklı alanlarda ve disiplinlerüstü sorgulama programı boyunca kullanımını desteklemeye odaklanırız. Nitekim, sınıflarımızda iki öğretmenin rehberliğinde çift dilli uygulamalar ve iletişim kurma fırsatları mevcuttur; okul öncesinde fen ve sosyal bilimlerde ve ilkokulda görsel sanatlar ve drama derslerinde, robotik-kodlama derslerinde ve sosyal ve fen bilimlerinin bir saatlik sorgulamalarında iki öğretmen eşliğinde sorgulamalar yürütülür. Böylece öğrencilere hem disiplinlerüstü hem de konu alanları bağlamında dili kullanmaları için özgün fırsatlar sağlanır. Öğrenciler İngilizce iletişim kurmada da böylece risk almaya özgün bir bağlamda teşvik edilmiş ve desteklenmiş olur.

 

ÇİFT DİLLİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ANA DİLLERİNİ KULLANMALARININ DESTEKLENMESİ

Ana dili Türkçe dışında olan ve okula kabul edilen öğrencilerin hem Türkçe kullanımlarını desteklemek hem de kendi ana dillerine okul tarafından saygı ve destek gösterildiği hissettirmek için farklı projelere katılımları desteklenir. Kendi dil ve kültürleri dahilinde öğrenci ve velilerin okul toplumuna katkı sağlamaları desteklenir.

 

KÜTÜPHANE/MULTİMEDYA MERKEZLERİ

Tüm araştırma görevlerinde öğrenciler öncelikle okul kütüphanesine yönlendirilir. Bu sebeple, okul kütüphanemizde dil kaynaklarının zenginliğine ve çeşitliliğine önem verilir. Tüm öğretmenler  yeni çıkan kaynakları takip ederek kütüphaneye kazandırmayı hedefler. Yayınevleriyle sürekli iş birliği içinde olunarak yeni çıkan kaynaklar öğretmenlere tanıtılır. Okul kütüphanesinde ve bölümlerde her disipline ait kaynak kitaplar ve süreli yayınlar bulunmakta ve bunlar her yıl değerlendirilerek güncellenmektedir. Öğrencilerin dil gelişimini desteklemek için çeşitli online platformlarda üyelikler her sene değerlendirilerek, öğrencilerin bilgiye erişimleri çok yönlü olarak desteklenir.

 

DİL POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALARLA İLİŞKİSİ

Okul toplumu dil politikasına hakimdir ve bunun bir parçasıdır. Her öğretmen dil öğretmenidir ve bu politikayı uygulamalarına yansıtır. Bu nedenle dil politikası diğer tüm politikalarla [1] uyum ve etkileşim halindedir.

 

KAYNAK:

2018, IB. From Principles into Practice. https://resources.ibo.org/pyp/?lang=en

ACIBADEM SCHOOLS MISSION STATEMENT

Acıbadem Schools raises diligent and happy individuals who show commitment to national and moral values as well as respect for other cultures and different perspectives. We aim for our learners to be self-aware and to care for the earth and others. We inspire them to be open to communication and self-improvement and to always act morally.

 

IB MISSION STATEMENT

The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect.

To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment.

These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.

 

Language Policy of Acıbadem Schools first developed by the whole staff of the school in 2018-2019 term. The latest version of this document is updated according to the whole learning communities reflections to be used in 2019-2020 term.

 

Language Profile of Our School

As Acıbadem Schools we welcome students from different cultural backgrounds but mostly we have students from Turkey whose first language is Turkish. In accordance with national regulations, our language of instruction is Turkish. English is our additional language, and in our schools, learning and teaching in an additional language starts at age 4. All of the teachers accept being language teachers and take responsibility of being role models with accurate use of language, promoting afffective communication. We believe  that the ability to express oneself in an additional language requires effective use of their mother tongues.

 

AIM OF THE LANGUAGE POLICY:

 • to create common goals and objectives related to language teaching and learning in terms of promoting inquiry-based language learning;
 • to have a consensus on the applications and principles about language teaching and learning within the school with the focus on the transdisciplinary nature of language learning;
 • to guide teachers and students in planning, implementing and assessing;
 • to identify needs about language teaching and learning to develop skills of listening, speaking, reading and writing and media literacy by investigating the language profile.

 

 

 

OUR PHILOSOPHY OF LANGUAGE

Acıbadem Schools aim to educate individuals who use language as a tool of interdisciplinary learning, questioning and becoming a global citizen within the framework of IB-PYP. Language exists to help students create meaning. In addition, the students of Acıbadem Schools aim to keep up with the developments in the world by expressing themselves, communicating and sharing in their mother tongue and in their additional language (English). All members of the learning community are interested in, engaged with and inquire about languages, and see themselves as agents in the process.

 

OUR APPROACH TO TEACHING AND LEARNING LANGUAGE

 

Language learning and teaching immerses students in the interplay between learning language, learning through language and learning about language. The interaction among these provides students with tools they need in order to become good communicators; develop international mindedness; become literate (learn its form, conventions and contextual use) and become effective inquirers.

Our programme of inquiry provides an authentic context for learners to develop and use language. We support learners’ inquiries and sharing their learning experiences, and our point of departure  is their existing knowledge. With a range of appropriate assessment methods such as portfolios, presentations, writing sample analysis and reflection forms, we always inform our learning experiences on language teaching and learning so that we provide authentic and meaningful contexts for inquiry based learning and conceptual understanding based on learners’ needs and interests.  Teachers support learners through differentiation of instruction with visual and practical aids (including technology); teacher language and questioning; graphic organizers; demonstrations; dramatizations; small, structured collaborative groups; breaking down learning into steps; modelling by thinking out loud; pre-teaching vocabulary, and translanguaging strategies.

 

Learning language in a PYP classroom extends beyond the classroom walls, and has close connections with the central school library/media centre and other classrooms. The teacher plans in collaboration with other classroom teachers and single-subject teachers. Additional language teachers play a particularly important role in reinforcing, supporting and extending the students’ work beyond the classroom. The PYP classroom is also connected to the broader world through technology: students research and communicate not only through printed media but also through global electronic networks in order to access a vast range of multimedia resources.

THE ROLE OF MOTHER TONGUE AND ADDITIONAL LANGUAGE

 

MOTHER TONGUE: TURKISH

The language of instruction at Acıbadem Schools is Turkish. Students' mastery of the mother tongue consists of listening, speaking, reading and writing skills in alignment with PYP scope and sequences of Language.

Acıbadem Schools students:

 • express identity;
 • develop international mindedness;
 • become literate: develop their skills of interpreting, speaking, reading, writing and using language to gather information;
 • communicate confidently by comparing, explaining, influencing and questioning.

 

ADDITIONAL LANGUAGE: ENGLISH

Acıbadem Schools provide learning experiences in terms of listening, reading, writing and speaking skills in a unique environment through the use of foreign language games and projects. Students are encouraged to think for themselves and develop their language skills.

Teachers enable students to see additional language as a means of self-expression and self-discovery fostering the development of language from simple communication to academic language.      Acıbadem Schools seek to cultivate a passion for reading  by promoting  language projects invarious fields and interests. We also focus on applying language across the subject areas and throughout the transdisciplinary programme of inquiry. Therefore in our classrooms, there are bilingual interactions and conversations with two teachers working in collaboration to facilitate the inquiry process.  At the kindergarten level inquiries in social studies and sciences are carried out in bilingual lessons, while at the primary school level,  inquiries in art lessons (drama and visual arts), ICT lessons and one hour of social studies and science lessons are conducted in both, English and Turkish. Hence, we provide our students with opportunities to reflect on language form and usage cross and within transdisciplinary and subject specific contexts. Through scafolding strategies, we encourage learners to take risks in terms of communicating in English.

 

PROMOTING THE USE OF MOTHER TONGUES OF BILINGUAL STUDENTS

 

Students whose native language is not Turkish and who are enrolled in the school are encouraged to participate in different projects in order to support the development of their fluency in Turkish while ensuring that their native a languages are respected and supported throughout the school. Students and parents are encouraged to contribute to the school community with their own language and culture.

 

 THE LIBRARY/ MULTIMEDIA CENTER

In all research assignments, students are first directed to the school library. Hence the richness and diversity of our school library's language resources are given impor tance. All teachers aim to keep track of and bring new sources to the library. New sources are presented to our teachers through on-going  collaboration with publishers.

In the school library and departments, there are source books and periodicals pertaining to each discipline and they are evaluated and updated every year. To support learners’ language development with multiple sources, we subscribe to online platforms which are updated every year.

 

 INVOLVEMENT BETWEEN LANGUAGE AND THE OTHER POLICIES 

The school community is a part of the language policy and equipped with the policy. 

 

Every teacher is seen as a language teacher and our language policy is reflected in his/her teaching practice.  Therefore, our language policy acts in harmony and cooperation with all other  school policies.

 

References:

2018, IB. From Principles into Practice. https://resources.ibo.org/pyp/?lang=en