Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikası

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

 

*Bu belge Özel Acıbadem Okulları öğretmenleri tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılında kullanılmak üzere Eylül 2019’da hazırlanmıştır. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için revize edilmiştir.

 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI KOMİTE ÜYELERİ:

Şenol Bıçak-Müdür Yardımcısı

Nilgün Şen -Müdür Yardımcısı

Elif Erkılıç- BT Öğretmeni

Ayşenur Akdik -PDR Öğretmeni

Zehra Ahmedoğlu-Değerler Eğitimi Öğretmeni

Halime Harmancı Karakuş-Değerler Eğitimi Öğretmeni

Hatice Tütüncü-İngilizce Öğretmeni

Berna Akpınar-İngilizce Öğretmeni

Abdul Manaf Mumuni-İngilizce Öğretmeni

Öznur Yücel-Beden Eğitimi Öğretmeni

Seniha Betül Satır-Sınıf Öğretmeni

Gülay Demirel-Sınıf Öğretmeni

Hatice Baysal -PDR Öğretmeni

M.Sami Epbaygün-BIT Öğretmeni

Tuğçe Nur Çavdar

Hüdayi Yüksel- Ahşap Atölyesi

Yeşim Altun - Sınıf Öğretmeni

Merve Yılmaz-Drama Öğretmeni

Şeyda Kahveci- PDR

Alma Omanoviç-İngilizce Öğretmeni

Elvisa Foric-İngilizce Öğretmeni

 

AMAÇ ve FELSEFE

Bu belge ile Acıbadem Okullarının çoklu, özgün ve amaçlı fırsatlar sağlayarak teknolojiyi, teknoloji hakkında ve teknoloji aracılığıyla öğrenme süreçlerinin ve sorgulama temelli programda teknolojinin öneminin açıklanmasıdır. Amacımız öğrencileri sorumluluk sahibi ve etik dijital vatandaşlar olmaları için desteklemektir. Bu doğrultuda;

 • Öğrenciler kolektif eylem için takım halinde çalışır, proje oluşturur ve oluşturdukları projelerin sürecini yönetirler,
 • Öğrenciler en güncel teknolojilerden nasıl faydalanabilecekleri hakkında sorgulamalar yapar ve bu teknolojileri deneyimler,
 • Öğrenciler iletişim kurmak, problem çözmek ve yeni fırsatlar yaratmak için teknolojiyi kullanırlar,
 • Öğrenciler teknoloji kullanımıyla ilgili sosyal ve etik protokolleri anlar ve uygularlar,
 • Öğrenciler teknoloji kullanımında dengelidirler,
 • Öğrenciler BİT alanında uzmanlaşmaları için uygun kaynak ve ortamlarla desteklenirler,
 • Öğrenenler topluluğunun tüm üyeleri dijital vatandaş olmaları için desteklenir,

 

BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRENME VE ÖĞRETMEDE ROLÜ

Teknoloji, uluslararası bilinci ve öğrenen profili özelliklerini desteklediği için önemli bir role sahiptir. Aynı dil gibi, teknolojinin de öğrenen topluluğunu bir araya getiren ve sınırları aşan gücünün olduğuna inanıyoruz. PYP`de teknoloji öğrenimi ve öğretimi en iyi, öğrencilerin amaçlı ve özgün bağlamlarda teknolojiyi uygulayabilecekleri disiplinlerüstü sorgulama programının kapsamında desteklenir, güçlendirilir ve genişletilir. Anlamlı bir şekilde teknolojiyi entegre etmek ve uygulamak için, BİT derslerimiz 5 yaş grubunda dijital ya da dijital olmayan araçların incelenmesiyle, öğrenilmesi ve denenmesiyle teknolojinin mantığını anlamaya odaklanırken, ilkokulda çift dilli BİT dersleriyle öğrencilere ilgi çekici, teşvik edici, destekleyici ve farklı yollarla öğrenmelerini zenginleştirecekleri özgün bağlamlar sunulur. PYP teknoloji öğrenimi ve öğretimi, öğrencileri öğrenme teknolojisi, teknolojiyi öğrenme ve teknoloji aracılığıyla öğrenme arasındaki karşılıklı etkileşime katar.

Teknolojinin öğrenilmesi: Teknolojik araçların amaçlanan işlevsellikleri vardır. Robotik kodlama derslerinde öğrenciler dijital araçların işlevleri hakkında sorgulamalar yapar. Laboratuvarlarda öğrencilerin akıllı tahtalara, bilgisayarlara, sanal gerçeklik gözlüklerine, 3D yazıcılara, tabletlere lego setlerine, elektronik devre kartlarına erişimleri vardır. Yazılım olarak, Office programları, Wedo, Scratch ve diğer yazılımlar öğrencilerin erişimindedir. Ayrıca hem sınıflarında hem de kütüphanelerde bilgisayar, internet erişimi ve gerekli yazılımlar öğrencilerin kullanımına sunulur.

Teknoloji hakkında öğrenme: Mevcut teknolojilerin evrimini keşfetmek bir şeylerin nasıl çalıştığını anlamaya yardımcı olduğundan, kavram olarak teknoloji öğrenenlerin dünyayı sorgulamalarında yardımcı olur. Öğrencilerin dijital ve dijital olmayan teknoloji kavramlarını öğrenmeleri için sorgulama programı içinde ve dışında bir çok fırsatları vardır.

Teknoloji aracılığı ile öğrenme: Araç, kaynak ve altyapı olarak teknoloji aracılığıyla, öğrenciler bilgileri anlar ve fırsatların/zorlukların bağlı olduğu derslerin ötesindeki fırsatlara ve zorluklara çözümler bulurlar. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme yaklaşımları aracılığıyla öğrenme ve öğretmede rolü şu şekildedir:

 • Düşünme becerilerini destekleme
 • Algoritmik düşünce becerisi geliştirerek problem çözme, robotik ve dijital ürünlerin çalışma prensiplerini kavrama (Yaratıcı düşünme)
 • Web 2.0 araçlarını kullanma veya oluşturma (Bilgi transferi)
 • Araştırma becerilerini ve akademik dürüstlüğü destekleme
 • Dijital kaynaktan bilgiyi bulma- seçme (Bilgi okuryazarlığı)
 • Bilgiyi kullanma için medya araçlarının kullanımı, dijital ürün oluşturma (Medya okuryazarlığı)
 • Güvenilir kaynak kullanımı, kaynak gösterme (Medyanın ve bilginin  etik kullanımı)
 • İletişim becerilerini destekleme
 • Dijital ortamlar aracılığı ile öğrenme topluluğu ile iletişim kurma
 • Dijital yazım dilini kullanma, terim ve sembol kullanımı
 • Sosyal becerileri destekleme
 • İşbirliği yapma, takım halinde çalışma
 • Medya araçlarının kullanımında sorumlu davranma
 • Özyönetim becerilerini destekleme
 • Teknolojiyi etkin ve verimli kullanma
 • Düzenli ve mantıklı sistemler oluşturma

Uygulamada Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikası

Sınıflarda ve Atölyelerde

 • Her sınıfta akıllı tahta ve ona ait kumanda, klavye, mouse ve kalem bulunur.
 • Öğretmen ve öğrencilerimizin kullanabilmesi için akıllı tahta vasıtası ile kablosuz bağlantı vardır.
 • Güvenli internet kullanımı için güvenlik duvarları ve filtreleri aktiftir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Atölyesinde ve Tablet Sınıflarında

 • Akıllı tahta, bilgisayar, VR gözlük, 3D printer, tabletler, lego setleri, elektronik kontrol kartları bulunmaktadır.
 • Bilgisayar ve tabletlerde kablosuz ağ bağlantısı ile internete erişilmektedir.
 • Bilgisayarlara ders içeriğine uygun olan programların kurulumu bilgi-işlem birimi tarafından sağlanmaktadır.
 • Güvenli internet kullanımı için güvenlik duvarları ve filtreleri aktiftir.
 • Fen labaratuarı, sanat, ekoloji, ahşap, zarafet, seramik ve akıl oyunları atölyelerinde de öğrencilerin dijital ve dijital olmayan ilgili araçlara erişimleri sağlanmaktadır.

Kütüphane

 • Kütüphanelerimizde, öğretmenlerin ve öğrencilerin bilgisayarlara, projektörlere ve yazıcılara erişimleri vardır. Kütüphanede, öğrencilerin araştırmalarını yapabilecekleri ve BİT ile ilgili düşünme becerilerini geliştirebilecekleri esnek ve rahat ortamlar sağlanmaktadır.

Ortak Kullanım Alanlarında (Koridor, conference halls, öğretmen odaları vb.)

 • Okulun tüm alanlarında kullanılmak üzere kablosuz ağ bağlantısı bulunmaktadır.
 • Okul toplumunun kullanımına açıktır.
 • Güvenli internet kullanımı için güvenlik duvarları ve filtreleri aktiftir.

 

 

 

ROLLER VE SORUMLULUKLAR

Yönetim (Genel Müdür, Okul Müdürleri ve PYP Koordinatörü)

 • Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri hakkında bilgi edinmelerini ve gerekli kaynaklarına ulaşmalarını sağlar.
 • Sağlanan kaynakların verimli kullanılması için ilgili eğitimler planlar.
 • Öğretmenden gelen BİT deneyimlerini değerlendirerek gerekli güncellemeleri yapar.
 • Velileri kendilerine ait rol ve sorumlulukları hakkında bilgilendirir.

Öğretmen

 • Kendilerine sunulan BİT kaynaklarını aktif kullanarak eğitim içeriğini zenginleştirir.
 • Google Drive aracılığıyla işbirlikçi planlamayla oluşturulmuş ders içi içeriklerini takip eder.
 • Okul toplumu ile haberleşme için K12, Google Classroom ve Google Meet  uygulamasını kullanır.
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri hakkındaki güncel araştırmalarını okul yönetimi ile paylaşır.
 • Hizmet içi/dışı ilgili eğitimlere katılır.

Öğrenci

 • Yaş ve sınıf seviyesine uygun olarak okul sınırları içerisinde bulunan BİT kaynaklarını kullanır.
 • Okul içerisindeki BİT cihazlarının özenli kullanımına dikkat eder.
 • K12 sistemi ve Google Classroom uygulamasının üzerinden öğretmenler tarafından kendisine gelen bilgilendirmeleri takip eder.
 • Bilinçli ve etik kararlar alarak akademik dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde hareket eden dijital vatandaşlardır.

Veli

 • K12 sistemi ve Google Classroom uygulamasının üzerinden gelen bilgilendirmeleri takip eder ve öğrenciye model olur.
 • BİT kaynaklarının kullanımı gerektiren sorumluluklarında öğrencilere rehber olur.

Teknoloji Lideri Öğrenciler

 • Teknolojiye özel ilgi duyan, yakından ilgilenen öğrencilerle teknoloji takımları oluşturulur.
 • Teknoloji takımları öğrenme ortamında teknolojinin aktif kullanımına katkıda bulunmak için okul toplumuna destek olur.
 • Teknoloji takımlarına BİT gelişmelerinin yaygınlaştırılmasında özne olma fırsatı verilir.
 • Proje geliştirerek ulusal ve uluslararası platformlarda projelerini sunar.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Öğretmenleri

 • Robotik Kodlama dersleri kapsamında bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımında öğrencilere rehberlik ederler.
 • Hazırlanan öğrenme deneyimleri ile öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarını desteklerler.
 • Teknoloji takımlarına liderlik ederler.
 • Teknoloji lideri olan öğrencilere destek sağlarlar, proje oluşturmalarına rehberlik eder.
 • Eğitim teknolojilerindeki yenilikleri takip eder ve uygun olanları öğrenme ortamlarına dahil eder.
 • Eğitimdeki teknolojik gelişmelerden okul toplumunu haberdar eder.

Bilgi İşlem Departmanı

 • Öğrenme ortamı için talep edilen teknolojik donanım ve yazılımların alt yapılarının kurulumunu üstlenir.
 • Öğrenme ortamlarında oluşan teknolojik sorunlara müdahale eder, problem çözmede sorumluluk alır. Gerekli durumlarda ilgili kurumlarla iletişime geçer.
 • Okul öğretmenlerinin kurumsal e-mail hesaplarını oluşturur ve insan kaynakları birimi ile işbirliği içinde çalışır.
 • Okul yönetimi ve bilişim teknolojileri öğretmenleriyle işbirliği içinde çalışır.

Halkla İlişkiler Departmanı

 • Okul web sayfası ve sosyal medya hesaplarının yönetimini üstlenir.
 • Okul toplumunu ilgilendiren duyurular, planlanan ya da gerçekleşen etkinlikleri internet üzerinden paylaşır.

Kaynak:

2018, IB. Primary Years Programme: From Principles into Practice.