Akademik Dürüstlük Politikası

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI

Özel Acıbadem Okulları Akademik Dürüstlük Politikası adı geçen komite üyeleri tarafından EYLÜL  2020 tarihinde 2020-2021 Eğitim öğretim yılında kullanılmak üzere düzenlenmiştir.

 

 

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKA HAZIRLAMA KURULU ÜYELERİ

Ahmet ÖZTÜRK

Akademik Koordinatör

Sabina ZAKİROVA

İngilizce Öğretmeni

Tuğba TOPCU

Sınıf Öğretmeni

Osman Emre BABUCCU

Sınıf Öğretmeni

Kübra GÜNAY CIR

Sınıf Öğretmeni

Hatice İSMAYİLOVA

Zarafet Öğretmeni

M. Sami EPBAYGÜN

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım  Öğretmeni

Hatice KAR

Değerler Eğitimi

Merve YILMAZ

Drama Öğretmeni

Rana KARAABALI

Okul Öncesi Öğretmeni

Mervegül GEÇİCİ

Kütüphane Öğretmeni

Ayşenur KAPUKAYA

Değerler Eğitimi

Elif KARAMUSTAFA

İngilizce Öğretmeni

Emine TERCAN

Değerler Eğitimi

Nuray GÜLSEREN

Görsel Sanatlar

Rabia SÖĞÜT

Değerler Eğitimi

Sevda SOLAK

Müzik öğretmeni

Yağmur DENİZHAN

İngilizce Öğretmeni

Ahmet PULAT

İlkokul Sınıf Öğretmeni

Azime YAVUZ

Değerler Eğitimi

Esra Nalan EKŞİ

İngilizce Öğretmeni

Abdullah BULUT

DİA

 

FELSEFE, AMAÇ VE MİSYON

Akademik dürüstlük fikri mülkiyet haklarına ve özgünlüğe duyarlı olmaktır. Öğrenen topluma katkıda bulunan her bireyin kendisine ve çevresindekilere karşı sorumlulukları vardır. Acıbadem Okulları evrensel bakış açısına sahip, ilkeli bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrenme sürecinde oluşan ürünlerin özgün ve bağımsız şekilde ortaya çıkarılmasını savunur.

 

 

ROLLER VE SORUMLULUKLAR

Acıbadem ailesinde yer alan öğrenen toplumu üyelerinin  rolleri ve sorumlulukları vardır. Bu roller ve sorumluluklar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

Öğretmenler;

 • Öğrenci ve velileri akademik dürüstlük politikası ile ilgili bilgilendirir.
 • Akademik dürüstlük çerçevesinde oluşturulan temel anlaşmaların takibini sağlar.
 • Akademik dürüstlüğü benimseyerek öğrencilerine rol model olur.
 • Kullandığı bilginin doğruluğundan emin olur ve kaynak gösterir.
 • Materyal oluştururken özgün olmaya dikkat eder.
 • Öğrenme deneyimi sürecinde akademik dürüstlüğe dikkat çekici çalışmalar yapar.
 • Öğrencilerin çalışmalarında akademik dürüstlük üzerine dönüşümlü düşünme fırsatı sunar.
 • Öğrencilerinden çalışmalarını hazırlarken özgün olmalarını, kaynak göstermelerini bekler ve takip eder.
 • Öğrenen profili özelliklerini sergileyen davranışlarda bulunurlar ve rol model olurlar.

Öğrenciler;

 • Akademik dürüstlük politikası kapsamında oluşturulan  temel anlaşmalara birlikte karar verir ve uygular.
 • Kendisinden beklenen dürüstlük ilkelerini bilir ve uygular.
 • Yaptığı çalışmalarda özgünlüğe dikkat eder, çalışmaları kontrol eder.
 • Farklı konulardaki fikirlerini ifade ederken özgün olmayı tercih eder ve kendi fikirlerine güvenir.
 • Yararlandığı bilgi kaynaklarını çalışmalarında alıntı olarak belirtir. Örneğin; okul öncesinde kaynakların sözel olarak ifade edilmesi; İlkokulda kaynak adı ve yazar adı belirtilmesi beklenir.
 • İnternet kaynaklarını doğru ve yerinde kullanır.
 • Edindiği bilginin güvenilirliği sorgular, kontrol eder.
 • Akademik dürüstlük ilkelerine ters düşüldüğünde bu durumun başkalarını nasıl etkilediğini bilir ve sorumluluk alır.
 • Akademik dürüstlük ilkelerine ters düşmemek için yaptığı tüm çalışmalarda öğretmenleriyle işbirliği içinde bulunur. Olası hataları öğrenme fırsatı olarak değerlendirip çalışmasını revize eder. Güvenilir bilgiye ulaşma konusunda ısrar eder.
 • Çalışmalarında akademik dürüstlük üzerine dönüşümlü düşünme yapar.
 • Çalışmalarında akademik dürüstlük ilkelerini gözeterek farklı öğrenme uzamlarından yararlanır ve bu ortamlarda yer alan kaynakları doğru ve yerinde kullanır.
 • Öğrenen profili özelliklerini sergileyen davranışlarda bulunurlar.

 

Aileler;

 • Okulun akademik dürüstlük ilkelerini içeren politikasını okur, anlar ve felsefesini kavrayarak öğrenme sürecine destek verir.
 • Akademik dürüstlük ilkeleri ışığında rol model olur.
 • Ödev veya proje hazırlık süreçlerinde öğrencilere rehber olur.
 • Akademik dürüstlük ilkelerine aykırı bir durum fark ettiğinde bu durumu ilgili öğretmenlere ileterek iş birliği yapar.
 • Öğrenen profili özelliklerinde rol model olur.

 

Öğrenen Topluluğu;

 • Akademik dürüstlük politikasını okur ve haberdar olur.
 • Kendi alanında bu politikayı destekleyici davranışlarda bulunur.
 • Öğrenen topluluğu kullandığı araç, materyal ve kaynaklarda akademik dürüstlük politikası ışığında kaynak göstererek ve özgün olmaya önem vererek hareket eder.
 • Öğrenen topluluğu kişilerle olan iletişiminde anlayışa dayalı, başkalarının haklarını gözeten  dürüst bir iletişim benimser.
 • Öğrenen profili özelliklerinde rol model olur.

 

 

 

DİĞER POLİTİKALARLA İLİŞKİSİ

 

Kütüphane Politikası

 • Akademik dürüstlük politikası, kütüphanede kullanılan kaynakların seçiminde, tasnifinde, çoğaltılmasında ve kütüphanede gerçekleştirilecek her türlü öğrenme deneyiminde akademik dürüstlük ilkelerine uygun hareket ederek kütüphane politikasıyla iş birliğine girer.
 • Kütüphanede bulundurulan kaynakların orjinal baskı olmasına ve bandrol taşımasına dikkat eder.
 • Öğrencilerin, yararlanmış oldukları kaynakları çalışmalarında kaynakça olarak belirtmelerine rehberlik eder.

 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikası

 • Akademik dürüstlük politikası, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak yapılacak çalışmalarda yararlanılan dijital kaynakların doğruluğuna ve güvenilirliğine dikkat ederek ilgili politika ile işbirliğine girer.
 • Kullanılan içerik ve içerik geliştiricilerin çalışmalarda belirtilmesinde rehberlik eder.

 

Ölçme ve Değerlendirme Politikası

 • Akademik dürüstlük politikası, öğrencilerin yaptıkları çalışmalarda içeriklerinin özgün olmasına ve yararlanılan kaynakların belirtilmesine dikkat eder.  Ölçme değerlendirme süreçlerinde bu hususlara dikkat edilmesi için ölçme değerlendirme politikası ile işbirliği halinde çalışır.

 

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK İLE BAĞDAŞMAYAN DURUMLARDA

Akademik dürüstlüğe aykırı davranışlarda:

 1. Sözel uyarı (Akademik dürüstlük ilkelerinden herhangi bir maddesinin ihlali durumunda uygulanır. Bu uygulama üç kez tekrar edilir.)
 2. Dönüşümlü düşünme formlarının doldurulması (Form 1: Öğrenci Formu) ve takip edilmesi

 

 

Ek-1

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNME FORMU

                      FORM ÖĞRENCİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.  

Öğrenci Adı Soyadı     :                                                                                         Sınıfı:  ……/ ……

Öğretmen Adı Soyadı:

Olay/Durum Tarih ve saati:                               

Olayı kısaca anlatınız:  (Öğrenci tarafından doldurulur. Anasınıfı ve 1. Sınıf öğrencisi için öğretmen tarafından doldurulur.)

 

Olayla ilgili hislerim:

 

☹    (       )

 

☺   (       )

Hissettiklerim:

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

Bu olaydan sınıf arkadaşların ve öğretmenin sence nasıl etkilenmiş olabilir?

 

 

Bu olayın tekrarlanmaması için neleri farklı yapabilirsin?

 

 

 

 

Dürüstlük

Akademik dürüstlükle ilgili adımlarınızı aşağıda not alınız. Her bir aşamada ilerledikçe boyayınız ya da okla işaretleyiniz.

Geliştirme ve planlama

Araştırmayı yaparken kullandığım kaynak türleri

 

Veriyi toplama ve kaydetme

Araştırma yaparken kullandığımız kriterler neler?

 

Sentez

En az 3 web sitesinden/kaynaktan ulaştığım bilginin doğruluğunu kontrol ettim.

 

 

Yorumlama

Ulaştığımız bilgiyi direkt olarak kopyaladık mı?

 

 

Değerlendirme

Kullandığım kaynakları kaynakça da belirttim.

 

Paylaşma

Öğrendiklerimi nasıl paylaşacağımı planladım.


 

Kaynakça

2018, IB. From Principles into Practice. https://resources.ibo.org/pyp/?lang=en