Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 

  1. Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında, Boğaziçi Eğitim Hizmetleri Ve Tic.A.Ş. tarafından (“Şirket”) kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  İşbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Aydınlatma Metni” özel sağlık sigortası akdedilebilmesi için işlenen kişisel verilerinizle ilgili aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirmek üzere, siz değerli çalışanlarımızın bilgilerine sunulmaktadır.

Boğaziçi Eğitim Hizmetleri Ve Tic. A.Ş.

Acıbadem Mah. Çeçen Sokak Üsküdar/İst.

Tel No:0216 510 52 30

Vergi Numarası 464 007 91 60

 

  2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından iş ortaklarımız aracılığıyla özel sağlık sigortasının yapılabilmesi amacıyla fiziki veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 5/2.c ve 5/2.ç maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.    

 

  3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 

 • Aday Öğrenci başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan Adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Öğrencilerin kayıt işlemlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Ücretsiz ve/veya burslu okuma başvuru süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Eğitim ve Öğretim hizmeti süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Milli Eğitim mevzuatı başta olmak üzere eğitim ve öğretime ilişkin mevzuat gereklerinin yerine getirilmesi,
 • Ücret tespit ve planlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal Sorumluluk proje ve etkinliklerinin yürütülmesi,
 • İş geliştirme ve kalite planlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim materyallerinin oluşturulması ve rehberlik hizmetlerinin yerine getirilmesi,
 • Ders programlarının ve ders içeriklerinin oluşturulması,
 • Öğrencinin akademik ve sosyal gelişiminin takip edilmesi,
 • Satın alma operasyonlarının planlanması ve takibi,
 • Tanıtım, reklam ve kampanya süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Haber, gelişme ve bilgilendirme süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Talep ve şikâyetlerin takibi ile İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Okul iç ve dış güvenliğinin sağlanması,
 • Öğrencinin ulaşım ve fiziksel altyapı ihtiyaçlarının karşılanması,
 • Planlama, İstatistik ve Memnuniyet süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan ve Öğrencilere yönelik sağlık hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Veri Güvenliğinin sağlanması,
 • Şirket’in mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi ve haklarını kullanabilmesi.

 

  4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve bu amaçlarla bağlantılı şekilde sınırlı ve ölçülü olarak, Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri gereğince,  hukuken yetkili olan ilgili adli ve idari makamlarla, pay sahipleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle; sigorta/emeklilik şirketleriyle, bağımsız denetim şirketi gibi hukuken yetkilendirilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılabilecektir.

  5. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

 

Kişisel Veri sahibi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

  6. Şirket’e kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

 

Veri sahibi olarak KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Boğaziçi Eğitim Hizmetleri Ve Tic.A.Ş. İnsan Kaynakları biriminden temin edebileceğinizBaşvuru Formu” ile b ize bildirebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, Şirket tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.