Akademik Eğitim

Matematik

Matematik zümresi olarak temel amacımız;
Öğrencilerimize matematiği sevdirerek derse karşı korku ve ön yargılarını kırmak.
Ders içi ve dışı etkinliklerle matematiği eğlenceli hale getirmek ve matematik dersinin yapılabilir bir ders olduğunu göstermek, bilgilerini günlük hayatla bağdaştırmasını sağlamak. Bunları gerçekleştirirken disiplinden taviz vermemek.
Ders işleyişine, öğrencinin birebir katılmasını sağlayarak öz güvenini arttırmak.
Ders kitaplarımızı akıllı tahta üzerine yansıtarak öğrenmeyi kolaylaştırmak.
Öğretim geleneğimiz; öğrencinin dersi iyi dinlemesini, verilen ödevlerle pekiştirmesini ve hafta sonu kursları ile (6. 7. 8. Sınıf) tam öğrenmesini sağlamaktır.

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgilerin  üniteleri etkili ve sorumlu Türk vatandaşlarını yetiştirmek için planlanmıştır.Sosyal Bilgiler Programı’nda Tarih, Coğrafya, Ekonomi, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Felsefe, Siyaset Bilimi ve Hukuk gibi Sosyal Bilimler ve Vatandaşlık Bilgisi konuları çok yönlü olarak anlatılmaktadır.

 • “Sosyal bilimler olarak Sosyal Bilgiler” ve “yansıtıcı düşünme olarak Sosyal Bilgiler” anlayışlarına özen gösterilmektedir.
 • Üniteler “yakından uzağa” ilkesine göre sıralanırken “küresel bağlantılar” öğrenme alanı ile öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuştur.
 • Öğrencilerin zaman ve kronolojiyi algılama, mekânı algılama, değişim ve sürekliliği algılama ve sosyal katılım gibi sosyal bilgiler becerilerini edinmeleri hedeflenmektedir.
 • Kaynak kullanımı ve kanıt değerlendirmeye dayalı Sosyal Bilgiler eğitiminde öğrencilerin sebep-sonuç ilişkisini algılayabilmeleri ve kanıta dayalı akıl yürütmeleri, kanıtların sınırlılıkları ve tarihin farklı yorumlarının olabileceğini öğrencilere hissettirebilmek.
 • Olguları ve olayları aktarmak ya da öğrencilere ders kitaplarını ezberletmek yerine aktif öğrenme etkinlikleri uygulanmaktadır.
 • Milli ve dini bayramlar, mahalli kurtuluş ve kutlama günleri, mühim olaylar, belirli gün ve haftalardan faydalanarak öğrencilerimizin tarihsel duyarlılığını artırmayı amaçlıyoruz.
 • Öğrencilerimizin demokratik beceri ve değerlere sahip, bilimsel düşünmeye açık, insan haklarına saygı duyan, iş birliği içinde çalışabilen, haklarına vakıf ve sorumluluk sahibi Türk vatandaşları olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

Hedefimiz

 • Topluma yararlı, insancıl niteliklere sahip, sorumluluğunu bilen
 • Ülkemizin tarihinden taşınan değerleri algılamış
 • Gelecek için belirlenmiş kişisel ve toplumsal hedefleri gerçekleştirme bilincine sahip bireyler yetiştirmek

Ayrıca Öğrencilerimizin;

 • Ülkemizin coğrafyasını
 • Yaşadığımız toprakların geçmişini algılatan tarihimizi
 • Beraberce vatandaş olarak yaşamanın hak ve sorumluluklarını
 • Adaletli bir toplumsal hayatın kurallarını öğrenmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerimizin Bilgi Birikimlerini;

 • Geziler
 • Seminerler
 • Proje çalışmaları
 • Farklı görsel malzemeleri derslerimizde kullanarak zenginleştiririz.

Kurumumuzun Temel Değerleri;

 • Ahlaki değerlere bağlılık
 • Dürüstlük ve güvenilirlik
 • Paylaşımcılık
 • Sürekli gelişme
 • İnsana saygı ve sevgi
 • Hoşgörü ve nezaket
 • Fedakârlık ve vefa
 • Kalite
 • Karakter sahibi olmayı, her şeyin üzerinde tutmak
 • İnsan gelişiminin ve yetişmesinin zenginliğini ve her bireyin eşsizliğini benimsemek
 • Yaşantı ve eyleme dayalı öğrenme
 • Çevresinde olup bitenlere duyarlı
 • Düşünen, üreten ve uygulayan
 • Kendi kültürünü iyi tanıyan
 • Tarihi ile barışık

Bu değerlere göz attığımızda hemen hepsinin geçmişimizde yaşandığını ve yaşatıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla; BİZ EĞİTİM OLARAK SOSYAL BİLGİLER’ deki TARİH KONULARIMIZI BU DEĞERLER ÜZERİNE İNŞA ETMEKTEYİZ.«TARİHİ BUGÜNÜN DEĞER YARGILARI İLE DEĞİL,
O GÜNÜN KOŞULLARI İLE DEĞERLENDİRMELİYİZ»

TARİH ÜNİTELERİ BOYUNCA BU EMPATİK YAKLAŞIMI BENİMSEMEKTEYİZ.

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri dersinin amacı; merak eden, araştıran, doğaya akli ve manevi gözle bakabilen, bilimsel süreç becerileri kazanmış, neden-sonuç ilişkileri kurabilen yetkili insanlar yetiştirmektir. Özel Acıbadem Okulu olarak Fen derslerimizi işlerken tüm dünyanın benimsemiş olduğu yapılandırmacı eğitim yaklaşımıyla öğrencinin geçmiş öğrenmeleriyle ilişkilendirerek yeni deneyimler kazanmalarını sağlıyoruz.
Sınıflarımızda bulunan akıllı tahtalar ile dersin görselliği artırılmakta daha anlaşılır ve kalıcı öğrenmeler sağlanmaktadır.
Fen Bilimleri dersimizi değerler eğitimiyle ilişkilendirerek daha anlamlı hale getirerek sadece olayların maddi boyutunu gören değil manevi tarafında da bakabilen öğrenciler yetiştirmek istiyoruz.
Konu bütünlüğünü sağlamak, işlenilen dersin şemalar haline dönüşerek kalıcılığını artırmak amacıyla kavram haritaları ve zihin haritalarını derslerimizde kullanıyoruz.
Fen bilimleri dersi kazanımlarını öğrenirken görerek, yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla laboratuvarda deneyler yapıyoruz. TGA tekniğiyle deneylerimizi raporluyoruz.
Robotik laboratuarında öğrencilerimizin uzamsal ve mantıksal zekalarını hayal güçleriyle birleştirerek eğlenceli tasarımlar yapıyoruz.
Öğrencilerimizin kendini ifade etme becerilerini geliştirmek ve öğrenmeyi kalıcı hale getirmek için araştırma yapmaları destekliyoruz. Araştırdıkları konuları sunum yaparak arkadaşlarıyla paylaşmaları istiyoruz.
Dersin kazanımlarına uygun olarak her sınıf düzeyinde yapılan gezilerle öğrenci pek çok konunun günlük hayattaki karşılığını görmekte bilgisini kullanabilir hale getirmektedir.

Türkçe

Bir dili “biliyorum” diyebilmek ve “öğretebilmek” için öncelikle o dilin dört temel beceri alanına hâkim olmak gerekir. Bunlar; okuma, yazma, dinleme ve konuşmadır. Acıbadem Kolejinde Türkçe dersleri bu temel becerileri kazandırmaya yönelik olarak, yapılandırmacı anlayışa göre planlanmaktadır.

Türkçe, ana dili tüm yönleriyle öğrenme, kendini topluluk karşısında anlamlı ve düzgün bir şekilde ifade edebilme dersi olduğu için öğrencilerin sağlıklı bir birey olarak topluma uyum sağlayabilmesinde en önemli derstir. Öğrencinin ülkesine olan bağlılığının sağlamlaştırıldığı milli kültür, milli kimlik ve milli bilinç duygularının sağlam temeller üzerinde inşasının yapıldığı öncü bir derstir. Bu doğrultuda Türkçe derslerini bilgi dersi olmaktan çok, ifade ve beceri dersi olarak görmekte durağan değil, dinamik bir eğitim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Ders içi ve dışı yaptığımız tüm çalışmalarımızda; Türkçeyi doğru ve en güzel biçimde etkin kullanabilen, bir konuyla ilgili olarak araştırma, tartışma, değerlendirme, yorumlama ve sentez yapabilen, sözlü ve yazılı ifade gücünün anlamını fark edip geliştirebilen, Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla kendi kültürünü ve başka kültürleri tanıyan, şiir, öykü ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya istekli olan, sosyal, kültürel zenginlikleri fark edip doğru çıkarımlar yapan, geleneksel değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmek temel hedeflerimizdir.

Öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrendiklerinin daha kalıcı olduğunu düşündüğümüzden derslerimizde öğrenci merkezli yöntem ve teknikler uygulanmaktadır.

*İnteraktif eğitim, eş zamanlı müfredat programı, metin inceleme, dil bilgisi çalışmaları yapılmaktadır.

*Öğrencilerimizle ders içinde şiir okunup şerh edilerek sözlü ve yazılı ifade güçlerini geliştirmek istenmektedir.

*Öğrencilere her ay yaklaşık iki kitap okutulmaktadır. Okutulan kitapların gerek yazılı, gerek sözlü gerekse etkinliklerle değerlendirilmesi yapılmaktadır.

*Haftada bir ders saati okuma etkinliğine ayrılıp okul kütüphanesinden yararlanılması amaçlanmaktadır.

*Okuma ve anlama kazanımlarını kuvvetlendirme amacıyla görsel yorumlama etkinlikleri yapılmaktadır.

*Öğrencilere kazanımları pekiştirmeleri amacıyla haftada üç gün ödev verilmekte, ödev teslim tarihini takip eden ilk derste öğrencilere dönüt yapılmaktadır.

Yazma ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmek üzere her hafta periyodik olarak Türkçe derslerinde yazma ve yorumlama çalışmaları yapılmaktadır.

KİTAP OKUMA

Yapılan araştırmalar kalıcı bilgilerin büyük bir oranının okunarak kazanılan bilgiler olduğunu göstermiştir. Okumanın bilgi edinmedeki önemini biliyor bunun içinde gerek Türk gerekse dünya edebiyatında yer alan eğitici ve seçkin eserlerle okuma alışkanlığımızı pekiştiriyoruz.

Birinci dönem 6, ikinci dönem 6 olmak üzere toplamda her sınıf düzeyinde 12 kitap okutulmaktadır. Seçilen kitaplar, o ay işlenilen metin türlerine ( anı, biyografi, roman vs.) ve önemli günleri pekiştirmeye yönelik on beş günde bir değiştirilmektedir.

Günlük okumalar “Okuma Güncem” ile takip edilmektedir. Veli imza bölümü ile öğrencilerin evdeki okumalarının kontrolü sağlanarak öğrencimizin her yönden kuşatılması esas alınmaktadır. Her kitabın sonunda sözlü ve yazılı olarak değerlendirme alınmakta, bu değerlendirmeler ders içi katılım notlarına katkıda bulunmaktadır.

 

YAZMA VE YORUMLAMA ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin kendilerini, duygu ve düşüncelerini ifade etme becerilerini geliştirmek amacıyla hafta ders içinde planlı yazma etkinlikleri yapmaktayız. Kimi zaman verilen bir görselin açacağı ufuktan hareketle kimi zaman verilen yönergeden hareketle düzenli ve planlı yazılar yazabilmeleri sağlanmaktadır. Söz konusu bu uygulama ile derslerde teorik bilgisini verdiğimiz yazı türü, yazım kuralları , noktalama işaretleri ve sayfa düzeni gibi yazma alanına dönük detayların pratiğe dönüşmesi sağlanmaktadır.

 

SINIF İÇİ VE SINIFLAR ARASI YARIŞMALAR

*Bir konuyla ilgili olarak araştırma, tartışma, değerlendirme, yorumlama ve sentez yapabilme gelişim becerilerine yönelik “MÜNAZARA YARIŞMASI”

*Etkili, sözlü ve yazılı ifade gücünün anlamını fark edip geliştirebilme becerilerini sergilemeye yönelik “MASAL ANLATMA YARIŞMASI”

*Disiplinler arası ilişkileri neden-sonuç bağlantısıyla kurabilen, farklı etkinliklerle kişisel gelişme sürecini zenginleştirme becerilerini geliştirmeye yönelik “KELİME YARIŞMASI”

*Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla kendi kültürünü ve başka kültürleri tanıtmaya yönelik “KİTAP OKUMA YARIŞMASI” düzenlenmektedir.

Teog Çalışmalarımız

Özel Acıbadem Okulu’nda  5. sınıftan itibaren 8. sınıflara uygulanan TEOG sınavlarına hazırlık yapılmakta, başarılı olmalarını sağlayacak şekilde hazırlık programı uygulanmaktadır. Bu program kapsamında 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimize ekstra TEOG dersleri, birebir öğrenci takibi, haftalık soru-çözüm takibi, değerlendirme sınavları, akşam etütleri ve hafta sonu kursları yapılmaktadır. Haftalık düzenli olarak yapılan sınavlara bağlantılı olarak, sınav sonuçları ölçme- değerlendirme birimi tarafından değerlendirilmektedir. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz sınav sonuç belgelerini ellerine aldıklarında hangi konulardan desteğe ihtiyaç duyulduğunu kolaylıkla görebilmekte ve bu konularla ilgili eksik tamamlama ve etüt çalışmalarını yapmaktadır. Yapılan etütler ile öğrenci eksikleri giderilmekte ve bir sonraki konunun daha iyi anlaşılabilmesi sağlanmaktadır.

Türkçe derslerinin katsayısının fazla olduğu düşünüldüğünde öğrencilerimizin soru çözümlerini, yanlışlarını ve eksiklerini belirlemede daha özenli davranıp tüm öğrencilerimizin tam yapmaları TEOG hedeflerimizdendir.

Bültene Katılmak İçin Lütfen Formu Doldurun